Användarvillkor

Den här webbplatsen ("Webbplatsen") erbjuds till dig av MMD-Monitors & Displays Nederland B.V., Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam, Nederländerna ("MMD").

Följande användarvillkor reglerar din tillgång till och användning av denna Webbplats. Särskilda villkor kan också gälla för specifikt innehåll, uppgifter, material eller information som finns på eller är tillgänglig via denna webbplats ("Innehåll"). Sådana särskilda villkor kan vara ett tillägg till dessa Användarvillkor eller, om och endast i den utsträckning som uttryckligen anges, så kan de ersätta dessa Användarvillkor.

1. Godkännande av användarvillkoren

Genom att gå in på eller använda denna webbplats godkänner du att vara juridiskt bunden av användarvillkoren och alla villkor som ingår eller hänvisas till i denna eller alla ytterligare villkor som anges på denna webbplats. Om du INTE godkänner alla dessa villkor bör du INTE be om åtkomst eller använda denna webbplats.

2. Ändring av villkor

Dessa Användarvillkor kan ändras av MMD när som helst. Sådana ändrade Användarvillkor ska träda i kraft när de publiceras. Genom att fortsätta att besöka eller använda webbplatsen efter en sådan publicering anses du ha accepterat de ändrade användarvillkoren. Du rekommenderas att regelbundet granska alla tillämpliga villkor. Andra MMD-webbplatser kan ha sina egna användarvillkor som gäller för dessa webbplatser.

MMD förbehåller sig rätten att avbryta eller göra ändringar eller uppdateringar med avseende på Webbplatsen eller Webbplatsens Innehåll när som helst utan föregående meddelande. MMD förbehåller sig rätten att begränsa, vägra eller avsluta en persons tillgång till webbplatsen eller delar av den med omedelbar verkan utan förvarning, när som helst och av vilken anledning som helst, efter eget gottfinnande.

3. Integritetspolicy

Personlig information som tillhandahålls eller samlas in via eller i samband med denna webbplats får endast användas i enlighet med MMD:s sekretesspolicy och dessa användarvillkor omfattas av sekretesspolicyn som publiceras på [länk till sekretesspolicy].

4. Ansvarsfriskrivningar

ALL INFORMATION (INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, TEXT, BILDER, GRAFIK, LÄNKAR OCH ANNAT MATERIAL) PÅ WEBBPLATSEN TILLHANDAHÅLLS "SOM DEN ÄR" OCH "I BEFINTLIGT SKICK". MMD OCH DESS DOTTERBOLAG, NÄRSTÅENDE BOLAG, PARTNERS, LICENSGIVARE, VARUMÄRKESLICENSINNEHAVARE OCH LEVERANTÖRER FRISKRIVER SIG HÄRMED UTTRYCKLIGEN FRÅN ALLA REPRESENTATIONER ELLER GARANTIER AV NÅGOT SLAG, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE GARANTIER OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, ICKE ÖVERTRÄDELSE ELLER VAD GÄLLER DRIFTEN AV DENNA WEBBPLATS, INNEHÅLLET ELLER ANVÄNDARINNEHÅLLET. Varken MMD eller dess dotterbolag, närstående bolag, partners, licensgivare, licenstagare samt leverantörer garanterar eller gör några utfästelser om att (i) webbplatsen kommer att uppfylla dina krav, (ii) webbplatsen kommer att vara kontinuerlig, aktuell, säker eller felfri eller (iii) resultaten som kan erhållas från användningen av webbplatsen (inklusive information och material på denna webbplats) kommer att vara korrekta, kompletta, exakta, tillförlitliga eller på annat sätt uppfylla dina krav.

MMD och dess dotterbolag, närstående bolag, partner, licensgivare, licenstagare och leverantörer har inget ansvar för avbrott eller utelämnanden i internet-, nätverks- eller hostingtjänster och garanterar inte att Webbplatsen eller de tjänster som gör denna Webbplats tillgänglig eller att elektronisk kommunikation som skickas av MMD är fria från virus eller andra skadliga element.

Allt material som laddas ner eller på annat sätt erhålls genom användning av denna Webbplats sker på eget gottfinnande och på egen risk. Du är ensam ansvarig för eventuella skador på ditt datorsystem eller förlust av data som uppstår till följd av nedladdning av sådant material.

5. Begränsning av ansvar

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA MMD ELLER NÅGOT AV DESS DOTTERBOLAG, NÄRSTÅENDE BOLAG, PARTNERS, LICENSGIVARE, VARUMÄRKESLICENSINNEHAVARE ELLER LEVERANTÖRER VARA ANSVARIGA FÖR INDIREKTA, FÖLJD-, STRAFF-, SPECIAL- ELLER TILLFÄLLIGA SKADOR ELLER ANDRA SKADOR SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV ELLER I SAMBAND MED ÅTKOMST, ANVÄNDNING AV ELLER OFÖRMÅGA ATT FÅ ÅTKOMST TILL ELLER ANVÄNDA DENNA WEBBPLATS, INNEHÅLLET ELLER ANVÄNDARINNEHÅLLET, ÄVEN OM MMD HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA SKADOR, UTOM I DEN MÅN SÅDANA SKADOR UPPSTÅR TILL FÖLJD AV BEDRÄGERI ELLER BEDRÄGLIG FELAKTIG FRAMSTÄLLNING FRÅN MMD:S SIDA.

Om du bor i ett land eller en stat som inte tillåter något av ovanstående undantag eller begränsningar av ansvar eller någon av garantiuttalandena i Avsnitt 4 ovan, kommer sådana undantag eller begränsningar inte att gälla för dig, utan endast i den utsträckning som sådana undantag eller begränsningar inte är tillåtna. I sådana fall ska sådana uteslutningar eller begränsningar begränsas i största möjliga utsträckning som tillåts av tillämplig lagstiftning.

6. Upphovsrätt och varumärken

Upphovsrätt och alla andra äganderätter till Innehåll som tillhandahålls av MMD, dess dotterbolag, licensgivare, licenstagare och/eller andra partner, t.ex. men inte begränsat till Koninklijke Philips N.V., gällande programvaran för att driva och publicera Webbplatsen, sammanställningen av data på Webbplatsen och ordningen, sekvensen och arrangemanget av denna Webbplats, tillhör MMD och/eller dess varumärkeslicensinnehavare, andra partner eller licensgivare. Alla rättigheter till innehållet som inte uttryckligen beviljas här är reserverade.

Alla partner och återförsäljare med vilka MMD har ett avtal om distribution eller försäljning av monitorer har rätt att använda innehållet i sina kanaler och på sina webbplatser i enlighet med bestämmelserna om användning av innehållet i avtalet med MMD.

Användningen och registreringen av namnet MMD är uteslutande förbehållet vårt företag. Du får inte registrera eller använda ett företagsnamn, ett lagstadgat namn, ett handelsnamn, ett domännamn eller ett annat namn, en beteckning eller en beskrivning som MMD-namnet eller ett namn som liknar detta eller ett namn som består av en del av MMD-namnet utgör en del av MMD-namnet, och det får inte heller innehålla något annat registrerat varumärke som ägs av MMD-Monitors & Displays Nederland B.V.

7. Nedstängning av webbplatsen

Vi har ensamrätt att stänga ner webbplatsen eller någon del av den av vilken anledning som helst och när som helst utan föregående meddelande eller samtycke. Vi har inget ansvar eller förpliktelser vid underlåtenhet att lagra eller radera något Innehåll.

8. MMD:s produkter

Webbplatsen kan innehålla hänvisningar till specifika MMD-produkter och -tjänster som kanske inte är (lätt) tillgängliga i ett visst land. En sådan hänvisning innebär inte en garanti att sådana produkter eller tjänster när som helst är tillgängliga i ett specifikt land. Kontakta din lokala MMD-företagskontakt för mer information.

9. Utbytbarhet

Om någon bestämmelse i dessa Användarvillkor anses vara ogiltig eller ogenomförbar kommer den ogiltiga eller ogenomförbara bestämmelsen att ersättas av en giltig, verkställbar bestämmelse som närmast motsvarar avsikten med den ursprungliga bestämmelsen och de återstående bestämmelserna ska verkställas.

10. Inget avstående av rättigheter

MMD:s underlåtenhet att tillämpa någon del av dessa Användarvillkor ska inte utgöra ett avstående från MMD:s rättigheter enligt dessa Användarvillkor, vare sig det gäller tidigare eller framtida handlingar från någon persons sida. Endast ett specifikt, skriftligt avstående undertecknat av en auktoriserad representant för MMD ska ha någon som helst rättslig verkan.

11. Tvistlösning

Dessa Användarvillkor ska regleras av och tolkas i enlighet med Nederländernas lagar. Du samtycker till den icke-exklusiva jurisdiktionen för domstolarna i Amsterdam, Nederländerna, för alla tvister, krav eller orsaker till åtgärder som härrör från eller är relaterade till eller har samband med dessa Användarvillkor eller din användning av denna webbplats, inklusive alla tvister som rör existensen eller giltigheten av dessa Användarvillkor, förutsatt att du samtycker till att lämna in alla sådana tvister, krav eller orsaker till åtgärder uteslutande till domstolarna i Amsterdam, Nederländerna.

Senast uppdaterad: Oktober 2022