Integritetspolicy

INTEGRITETSPOLICY FÖR MMD-MONITORS & DISPLAYS NEDERLAND B.V.

Introduktion

MMD-Monitors & Displays Nederland B.V. (nedan kallat MMD) strävar efter att skydda din integritet. I denna integritetspolicy kan du läsa om vilka personuppgifter MMD samlar in från dig och hur de behandlas. Denna integritetspolicy gäller för personuppgifter som behandlas när du besöker Evnias webbplats.

MMD använder de personuppgifter som du delar med oss för att svara på dina förfrågningar, för att ytterligare förbättra våra produkter och tjänster och din upplevelse. Denna integritetspolicy är avsedd att ge dig en tydlig översikt över hur MMD använder de personuppgifter som du tillhandahåller, dina rättigheter och möjligheter att hantera dina personuppgifter och hur MMD skyddar din integritet. Den anger också vilka personuppgifter MMD samlar in när du besöker webbplatsen och hur MMD använder dina personuppgifter och med vilka tredje parter uppgifterna delas. I den här integritetspolicyn kan du också läsa om för vilka ändamål dina personuppgifter kan användas av MMD eller dess associerade företag.

Ändringar

MMD förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna sekretesspolicy, till exempel på grund av lagändringar. Den senaste versionen finns alltid på den här sidan.

Denna Integritetspolicy har uppdaterats den 19:e oktober 2022.

Kontaktuppgifter

För all korrespondens om integritetsrelaterade frågor, vänligen kontakta MMD:s Avdelning för Uppgiftsskydd via e-post på privacy@tpv-tech.com.

MMD som kontrollansvarig

När det gäller den här webbplatsen agerar MMD som personuppgiftsansvarig och bestämmer därmed syftet med och metoderna för behandlingen av personuppgifterna och bestämmelserna i den här integritetspolicyn är tillämpliga, om inte annat uttryckligen anges. Om MMD nämns i det följande avses även dess dotterbolag. Dessa dotterbolag till MMD ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter om du använder företagets tjänster.

Integritetspolicyns inledning och omfattning

MMD använder de personuppgifter som du delar med oss för att svara på dina förfrågningar, förbättra sina produkter och tjänster och erbjuda dig en optimal upplevelse. Med hjälp av den här integritetspolicyn ger MMD dig en inblick i hur MMD använder och skyddar dina personuppgifter och ger dig möjlighet att själv hantera dina personuppgifter. Du får en inblick i vilka personuppgifter som samlas in om dig när du besöker vår webbplats och vilka tredje parter MMD delar dina personuppgifter med. MMD använder dina personuppgifter för de ändamål som beskrivs nedan.

Personuppgifter som samlats in om dig

Termen "personuppgifter" som används i denna Integritetspolicy omfattar all information om en identifierad eller identifierbar fysisk person, särskilt med hjälp av en identifikationsuppgift som ett namn, ett identifikationsnummer, lokaliseringsuppgifter, en online-identifierare eller ett eller flera element som är karakteristiska för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykologiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet. MMD samlar in olika typer av personuppgifter, inklusive följande (om tillämpligt).

Automatiskt insamlad information

MMD samlar också in personuppgifter genom att använda sin webbplats, till exempel:

 • uppgifter om ditt besök och surfbeteende. När du besöker MMD:s webbplats skickas data från din webbläsare till MMD:s servrar. Vilket innebär att MMD samlar in personuppgifter som:
  • din IP-adress;
  • besökets datum, tid och varaktighet;
  • referens URL (den webbplats som besökaren kom från);
  • de sidor på vår webbplats som besöktes;
 • och information om enheten och webbläsaren (t.ex. typ och version av webbläsare, operativsystem o.dyl.).
 • Kakor och liknande teknik: MMD och dess partner använder teknik för att samla in och lagra data under ditt besök på och din användning av deras webbplatser, till exempel genom att skicka en eller flera kakor eller annan liknande teknik till din enhet. På MMD:s sida om kakor hittar du mer information om användningen av kakor och annan liknande teknik och hur du kan inaktivera dem.
 • Lokaliseringsuppgifter: Om du använder en tjänst på en mobil enhet där din plats är aktiverad kommer vi att ge dig ett förhandsbesked om tillstånd att samla in och behandla dina aktuella lokaliseringsuppgifter, till exempel via GPS-signaler som skickas av en mobil enhet. Du kan vanligtvis inaktivera skickandet av dina lokaliseringsuppgifter via inställningarna på din enhet. Vi informerar dig alltid när vi använder lokaliseringsuppgifter.

Informationskällor

De flesta av de personuppgifter som MMD samlar in om dig är information som du frivilligt lämnat, till exempel via våra webbplatser som anges ovan. Andra källor genom vilka dina personuppgifter kan erhållas:

 • andra delar av TPV-koncernen; och
 • tredje parter (t.ex. rekryteringsföretag, kreditvärderingsinstitut, brottsbekämpande organ, regleringsorgan o.s.v.), som också kan tillhandahålla offentligt tillgängliga källdata.

MMD ger dig på begäran en kopia av de personuppgifter som behandlas i detta sammanhang.

Användning av dina personuppgifter

De personuppgifter som MMD samlar in, till exempel när du ansöker om en tjänst via MMD:s webbplats, används för identifiering och autentisering. MMD skapar en profil för dig med den information som krävs för att behandla din ansökan. Dessa kan också kombineras med personuppgifter som erhållits från andra interna och externa källor. Personuppgifterna kan användas till följande ändamål:

1. Svar på dina förfrågningar, förbättring av produkter och kundtjänster: dina personuppgifter behandlas för att skapa en profil av dig i syfte för att kunna svara på dina förfrågningar, förstå hur du använder våra produkter och tjänster, vilket gör det möjligt för MMD att utveckla bättre och mer relevanta produkter och tjänster och att förbättra webbplatsen (-erna). Behandling på detta sätt är nödvändig för MMD:s legitima intresse av att svara på dina förfrågningar och erbjuda bättre produkter och tjänster.

2 Återmålssökning: MMD:s webbplats kan använda teknik för återmålssökning i syfte att visa besökare som redan är intresserade av produkt- och/eller tjänsteannonser på våra partners webbplatser. När det gäller återmålssökning sker detta på grundval av ditt uttryckliga samtycke.

3 Annonser: samarbete med externa partner, t.ex. SSP:er och Digital Signalbehandling som använder spårningsteknik för att placera annonser för MMD:s räkning på internet. Dessa partner samlar in personlig information om dina besök på MMD:s webbplats och dit interagerande i samband med t.ex. annonser. De kommer endast att samla in dessa uppgifter i den mån du har gett tillstånd till att placera kakor i marknadsföringssyfte.

4. Uppgifternas kvalitet, profilering: om dina personuppgifter har inhämtats från olika källor kommer dessa uppgifter i vissa fall att sammanställas för att förbättra din förståelse för dina produkter och tjänster (till exempel kan uppgifter som du har lämnat direkt kombineras med uppgifter som samlas in automatiskt, t.ex. metadata, IP-adresser, webbläsaruppgifter, information som lagligen erhållits från tredje part och liknande). Detta kan användas för att skicka mer personliga marknadsföringsmeddelanden till dig eller för att skapa effektivare marknadsföringskampanjer. Behandling på detta sätt är nödvändig för MMD:s legitima intresse för att se till att du får de lämpligaste erbjudandena om MMD:s produkter och för att individanpassa din upplevelse. Du kan välja att inte kombinera personuppgifter med informationen från andra källor genom att kontakta MMD.

5. Analyser: dina personuppgifter används för att utföra analyser och undersökningar. Behandling på detta sätt är nödvändig för MMD:s legitima intresse att bättre förstå kunderna och se till att tjänsterna uppfyller kundernas behov. Det här gäller analyser där uppgifter (t.ex. personuppgifter och/eller känsliga uppgifter som erhållits genom användning av MMD:s webbplats) kombineras och lagras för att:

 1. lära dig mer om kunder och preferenser;
 2. identifiera mönster och trender;
 3. kunna leverera data, innehåll och erbjudanden som är skräddarsydda för kundernas behov;
 4. för allmänna undersöknings- och statistiska ändamål;
 5. utveckla nya produkter och tjänster;
 6. för att övervaka produkternas och tjänsternas prestanda och/eller för att förbättra användningen av
 7. använd teknik;
 8. för att visa dig annonser online

6. Självanalys av MMD: genom att anonymisera dina personuppgifter och sammanställa dem med andra personuppgifter om kunder, analysering av försäljningen, leveranskedjan och ekonomin är det möjligt att bedöma hur MMD fungerar och var förbättringar kan göras. Behandling av personuppgifter på detta sätt är nödvändig för MMD:s legitima intresse att mäta hur man fungerar och avgöra hur förbättringar kan göras.

MMD kommer att be dig om tillstånd om man vill använda dina personuppgifter för andra ändamål än de som anges i denna integritetspolicy. MMD kommer inte att använda dina personuppgifter för andra ändamål förrän ett sådant tillstånd har erhållits.

Tillhandahållande av personuppgifter?

MMD behandlar din personliga information noggrant och konfidentiellt och delar den inte med andra än de som anges nedan.

MMD:s affärsenheter

Varje affärsenhet inom MMD som du har kontakt med kan dela en begränsad del av de personuppgifter som du tillhandahåller med andra affärsenheter inom MMD för registrering och autentisering. Behandling på detta sätt är nödvändig för MMD:s legitima intresse av att kunna sluta ett avtal med dig eller besvara dina förfrågningar. Varje affärsenhet kan dela information från din profil med andra enheter inom MMD om båda enheterna är ansvariga för dina personuppgifter eller om de andra enheterna agerar som våra behandlare. Därför har varje del av TPV-koncernen tillgång till alla uppgifter som den ansvarar för, så att lagstiftningen kan följas.

Varje underavdelning i TPV-koncernen kan dela dina personuppgifter anonymt och i ett samlat format med andra affärsenheter inom MMD (såsom koncernens moderbolag och/eller vid behov andra underavdelningar inom MMD) för trendanalyser, om det är nödvändigt för att tillgodose deras legitima intresse av att analysera sin verksamhet.

Med tjänsteleverantörer

Personuppgifter som du lämnar när du ansöker om en tjänst inom MMD kan delas med rekryteringsbyråer. Vid behov kommer dina personuppgifter också att delas med tredje parter som behandlar dina personuppgifter för MMD:s räkning enbart för de ändamål och på de legitima grunder som beskrivs ovan. Det kan vara tredje parter inom hosting, transport, betalnings- och bedrägerihantering, kreditvärderingsinstitut och analysplattformar. Strikta avtal har ingåtts med dessa tredje parter om behandlingen av dina personuppgifter, inklusive den exklusiva användningen av dina personuppgifter i enlighet med MMD:s instruktioner och lagstiftningen.

Rättsliga organ eller tillsynsmyndigheter

MMD kommer att lämna ut personuppgifter om det krävs enligt lag eller på grundval av ett domstolsbeslut, för att skydda dina intressen, för utredningar av brottsbekämpande myndigheter eller tillsynsmyndigheter, för att skydda och försvara MMD:s egendom och juridiska rättigheter och för att garantera den personliga säkerheten för användare av MMD:s tjänster.

Lagringsperioder

MMD kommer i allmänhet att spara dina personuppgifter 12 månader efter din senaste kontakt med oss, om inte en längre eller kortare lagringsperiod krävs enligt lag, detta är nödvändigt i samband med rättsliga processer eller om det på annat sätt krävs för ett visst ändamål enligt tillämplig lagstiftning.

Nedan finns exempel på hur länge MMD lagrar dina personuppgifter i samband med ett specifikt syfte:

 • Personuppgifter som erhålls vid köp sparas enligt skattelagstiftningen (t.ex. 7 år i Nederländerna);
 • Om du begär att dina personuppgifter ska raderas kommer MMD att försöka radera dina personuppgifter inom högst en månad efter datumet för din begäran;
 • Personuppgifter i samband med kampanjer kommer inte att sparas längre än en månad efter det att erbjudandet har avslutats.

Behandling av uppgifter utanför EU och EES

Om inget annat anges kommer dina personuppgifter att lagras och behandlas inom den Europeiska Unionen. Ibland kan dina personuppgifter behandlas utanför det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet ("EES") i ett land som inte erbjuder samma skyddsnivå enligt europeisk lagstiftning som det land där du normalt använder dina produkter och/eller tjänster. Detta kan till exempel inträffa om ett personuppgiftsbiträde är beläget utanför EES eller använder underleverantörer för behandling utanför EES, t.ex. leverantörer av molnlösningar. MMD kommer i sådana fall att vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter skyddas på ett adekvat sätt, till exempel genom att genomföra säkerhetsbedömningar och upprätta behandlingsavtal med mottagarna för att säkerställa att de vidtar samma eller jämförbara tekniska och organisatoriska åtgärder som MMD, så att dina uppgifter skyddas på ett adekvat sätt.

Barns uppgifter

MMD behandlar i egenskap av personuppgiftsansvarig inga personuppgifter om barn under 16 år. Om detta sker oavsiktligt kommer åtgärder att vidtas för att ta avlägsna dessa uppgifter så snabbt som möjligt, såvida inte lagstiftningen kräver att dessa uppgifter ska bevaras. Om det är känt att ett barn är äldre än 16 år, men enligt lagstiftningen betraktas som minderårig, kommer tillstånd från förälder/vårdnadshavare att begäras innan barnets personuppgifter används.

Dina rättigheter

MMD uppfyller till fullo de skyldigheter som fastställs i den allmänna Den Allmänna Dataskyddsförordningen, med principen om öppenhet som främsta prioritet. MMD har därför vidtagit åtgärder för att se till att du kan utöva dina rättigheter i samband med behandlingen av dina personuppgifter.

Rätt till inspektion, rättelse och avlägsnande

Om du använder produkter eller tjänster eller har skapat ett konto kan du se dina personuppgifter på dessa webbplatser om funktionen finns. Om dina personuppgifter inte är tillgängliga på den berörda webbplatsen kan du lämna in en kostnadsfri ansökan för att få tillgång till dessa uppgifter.

När vi har mottagit din begäran och uppgifter för att verifiera din identitet (t.ex. en kopia av ditt pass) kommer du att få en kopia av de personuppgifter som vi innehar, uppgifternas ursprung, de syften för vilka personuppgifterna används och mottagarna. Du kan även ange att vissa ändringar av personuppgifter måste genomföras om du anser att de är felaktiga eller irrelevanta. Du kan även få dina personuppgifter blockerade, raderade eller helt och hållet borttagna (rätten att bli bortglömd).

I vissa fall kommer vi att be dig att ”frivilligt delta” eller ge ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter. Till exempel om du själv skickar in en serviceförfrågan via vår webbplats eller om du har prenumererat på våra nyhetsbrev. Om du inte vill att vi ska skicka dig personliga erbjudanden eller information kan du meddela oss detta genom att kryssa i den rätta rutan på registreringsformuläret eller svarskortet, eller genom att välja "vill inte delta” i de e-postmeddelanden du får. Du kan också kontakta oss skriftligen för att invända mot en viss användning av dina personuppgifter, för att begränsa användningen eller för att begära att dina personuppgifter tillhandahålls i ett användbart elektroniskt format eller för att överföra dem till en tredje part (rätt till dataportabilitet). MMD uppfyller alla dessa krav inom ramen för de rättsliga skyldigheterna.

Ändringar av denna deklaration

MMD kommer regelbundet att uppdatera denna integritetspolicy för att den ska vara lätt att hitta, felfri och uppdaterad och för att säkerställa att tillräcklig information finns tillgänglig om dina rättigheter och att MMD:s sätt att behandla personuppgifter har genomförts i enlighet med lagstiftningen och att den fortsatt kommer att följa den. Om större ändringar görs i denna integritetspolicy kommer du att informeras via de webbplatser där en uppdaterad version av integritetspolicyn publiceras.

MMD vill samarbeta med dig på ett korrekt sätt och alltid hitta en lämplig lösning på klagomål eller frågor om integritet. Om du anser att vi inte kunde hjälpa dig med ditt klagomål eller din förfrågan har du rätt att lämna in ett klagomål via din tillsynsmyndighets webbplats. MMD har sitt säte i Nederländerna och lyder därför under den Nederländska Tillsynsmyndigheten för Integritetsskydd.