Điều khoản sử dụng

Trang web này (“Trang web”) được cung cấp cho bạn bởi MMD-Màn hình Màn hình hiển thị Nederland BV, Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam, Hà Lan (“MMD”).

Các Điều khoản Sử dụng sau đây chi phối quyền truy cập của bạn và việc sử dụng Trang web này. Ngoài ra, các điều khoản và điều kiện cụ thể có thể áp dụng cho nội dung, dữ liệu, tài liệu hoặc thông tin cụ thể có trên hoặc có sẵn thông qua Trang web này (“Nội dung”). Các điều khoản cụ thể như vậy có thể bổ sung cho các Điều khoản Sử dụng này hoặc, ở đâu và sau đó chỉ trong phạm vi được chỉ định rõ ràng, có thể thay thế các Điều khoản Sử dụng này.

1. Chấp nhận Điều khoản Sử dụng

Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Trang web này, bạn đồng ý bị ràng buộc về mặt pháp lý bởi Điều khoản Sử dụng và tất cả các điều khoản và điều kiện có hoặc được tham chiếu ở đây hoặc bất kỳ điều khoản và điều kiện bổ sung nào được quy định trên Trang web này. Nếu bạn KHÔNG đồng ý với tất cả các điều khoản này, bạn KHÔNG nên truy cập hoặc sử dụng Trang web này.

2. Sửa đổi Điều khoản

Các Điều khoản Sử dụng này có thể được MMD sửa đổi bất kỳ lúc nào. Điều khoản Sử dụng được sửa đổi như vậy sẽ có hiệu lực khi được đăng tải. Bằng cách tiếp tục truy cập hoặc sử dụng Trang web sau khi đăng như vậy, bạn sẽ được coi là đã chấp nhận Điều khoản Sử dụng đã sửa đổi. Bạn nên thường xuyên xem xét bất kỳ điều khoản và điều kiện áp dụng nào. Các trang web MMD khác có thể có các điều khoản sử dụng riêng áp dụng cho các trang web đó.

MMD có quyền ngừng hoặc thực hiện các thay đổi hoặc cập nhật đối với Trang web hoặc Nội dung của Trang web bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. MMD có quyền hạn chế, từ chối hoặc chấm dứt quyền truy cập của bất kỳ người nào vào Trang web hoặc bất kỳ phần nào của trang web đó có hiệu lực ngay lập tức mà không cần thông báo vào bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì theo quyết định riêng của mình.

3. Tuyên bố về Quyền riêng tư

Thông tin cá nhân được cung cấp hoặc thu thập thông qua hoặc liên quan đến Trang web này sẽ chỉ được sử dụng theo Tuyên bố về Quyền riêng tư của MMD và Điều khoản Sử dụng này tuân theo Tuyên bố về Quyền riêng tư như được đăng trên [liên kết đến Tuyên bố về Quyền riêng tư].

4. Tuyên bố từ chối

TẤT CẢ THÔNG TIN (BAO GỒM, KHÔNG GIỚI HẠN, VĂN BẢN, HÌNH ẢNH, ĐỒ ÁN, LIÊN KẾT VÀ CÁC TÀI LIỆU KHÁC) TRÊN TRANG WEB ĐƯỢC CUNG CẤP “NGUYÊN TRẠNG” VÀ “HIỆN CÓ”. MMD VÀ CÁC CÔNG TY CỔ PHẦN, LIÊN KẾT, ĐỐI TÁC, NHÀ CẤP PHÉP, GIẤY PHÉP THƯƠNG HIỆU VÀ NHÀ CUNG CẤP CỦA MMD VÀ CÁC NHÀ CUNG CẤP Ở Đ Y TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP BẤT CỨ ĐẠI DIỆN HOẶC BẢO ĐẢM BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, BẤT KỲ HAY BAO GỒM Ý NGHĨA HOẶC NHƯ VIỆC HOẠT ĐỘNG CỦA TRANG WEB NÀY, NỘI DUNG HOẶC NGƯỜI DÙNG.

MMD và các công ty con, chi nhánh, đối tác, người cấp phép, người cấp phép thương hiệu và nhà cung cấp đều không bảo đảm hoặc đưa ra bất kỳ tuyên bố nào rằng (i) Trang web sẽ đáp ứng các yêu cầu của bạn, (ii) Trang web sẽ không bị gián đoạn, kịp thời, an toàn hoặc không có lỗi, hoặc (iii) các kết quả có thể nhận được từ việc sử dụng Trang web (bao gồm bất kỳ thông tin và tài liệu nào trên Trang web này) sẽ đúng, đầy đủ, chính xác, đáng tin cậy, hoặc đáp ứng các yêu cầu của bạn.

MMD và các công ty con, chi nhánh, đối tác, người cấp phép, người cấp phép thương hiệu và nhà cung cấp sẽ không có trách nhiệm pháp lý đối với những gián đoạn hoặc thiếu sót trong các dịch vụ internet, mạng hoặc dịch vụ lưu trữ và không đảm bảo rằng Trang web hoặc các dịch vụ cung cấp Trang web này hoặc các thông tin liên lạc điện tử được gửi bởi MMD không có vi rút hoặc bất kỳ yếu tố có hại nào khác.

Bất kỳ tài liệu nào được tải xuống hoặc có được thông qua việc sử dụng Trang web này được thực hiện theo quyết định và rủi ro của riêng bạn. Bạn sẽ tự chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào đối với hệ thống máy tính của mình hoặc mất mát dữ liệu do tải xuống bất kỳ tài liệu nào như vậy.

5. Giới hạn trách nhiệm pháp lý

KHÔNG BẤT KÌ LÚC NÀO MMD HOẶC BẤT KỲ THÀNH VIÊ, LIÊN QUAN ĐẾN, ĐỐI TÁC, NGƯỜI CẤP PHÉP, GIẤY PHÉP THƯƠNG HIỆU HOẶC NHÀ CUNG CẤP CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẤT KỲ, HẬU QUẢ, CÁ NH N, ĐẶC BIỆT HOẶC SỰ CỐ HOẶC THIỆT HẠI KHÁC G Y RA KẾT NỐI VỚI VIỆC TRUY CẬP, SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG THỂ TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY, NỘI DUNG HOẶC NỘI DUNG CỦA NGƯỜI DÙNG, NGAY CẢ KHI MMD ĐƯỢC TƯ VẤN VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA CÁC THIỆT HẠI NÀY NGOẠI TRỪ CÁC THIỆT HẠI BÊN NGOÀI PHÁT HIỆN LÀ KẾT QUẢ CỦA PHÙ HỢP HOẶC PHÙ HỢP ĐẠI DIỆN VỀ MỘT PHẦN CỦA MMD.

Nếu bạn sống ở một quốc gia hoặc tiểu bang không cho phép bất kỳ loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm pháp lý nào đã nêu ở trên hoặc bất kỳ tuyên bố từ chối trách nhiệm bảo hành nào trong Phần 4 ở trên, thì những loại trừ hoặc giới hạn đó sẽ không áp dụng cho bạn mà chỉ trong phạm vi những loại trừ hoặc giới hạn không được phép. Trong trường hợp đó, các loại trừ hoặc hạn chế đó sẽ được giới hạn ở mức độ lớn nhất được luật hiện hành cho phép.

6. Bản quyền và Thương hiệu

Bản quyền và tất cả các quyền sở hữu khác trong Nội dung được cung cấp bởi MMD, các chi nhánh, công ty con, người cấp phép, người cấp phép thương hiệu và / hoặc các đối tác khác, chẳng hạn như nhưng không giới hạn đối với Koninklijke Philips NV, phần mềm để vận hành và xuất bản Trang web, việc tổng hợp dữ liệu trên Trang web, và thứ tự, trình tự và cách sắp xếp của Trang web này, tất cả đều thuộc về MMD và / hoặc người cấp phép thương hiệu, các đối tác hoặc người cấp phép khác của MMD. Tất cả các quyền trong Nội dung không được cấp rõ ràng ở đây đều được bảo lưu.

Tất cả các đối tác và người bán lại mà MMD có thỏa thuận phân phối hoặc bán màn hình được phép sử dụng Nội dung trên các kênh và trang web của họ theo các quy định về việc sử dụng Nội dung trong thỏa thuận với MMD. Việc sử dụng và đăng ký tên MMD được dành riêng cho công ty chúng tôi. Bạn không được đăng ký cũng như không được sử dụng tên công ty, tên theo luật định, tên thương mại, tên miền hoặc tên, dấu hiệu hoặc mô tả khác, trong đó tên MMD hoặc bất kỳ tên nào tương tự như vậy hoặc bất kỳ tên nào bao gồm một phần của tên MMD tạo thành một phần cũng như không bao gồm bất kỳ nhãn hiệu đã đăng ký nào khác thuộc sở hữu của MMD-Monitors & Display Nederland BV

7. Ngừng sử dụng trang

Chúng tôi có quyền duy nhất đóng cửa Trang web hoặc bất kỳ phần nào trong đó vì bất kỳ lý do gì vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo hoặc đồng ý. Chúng tôi sẽ không có trách nhiệm hoặc nghĩa vụ đối với việc không lưu trữ hoặc xóa bất kỳ Nội dung nào.

8. Sản phẩm của MMD

Trang web có thể chứa các tham chiếu đến các sản phẩm và dịch vụ MMD cụ thể có thể không (sẵn có) ở một quốc gia cụ thể. Bất kỳ tham chiếu nào như vậy không ngụ ý hoặc đảm bảo rằng bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào như vậy sẽ có sẵn tại bất kỳ thời điểm nào ở bất kỳ quốc gia cụ thể nào. Vui lòng liên hệ với người liên hệ kinh doanh MMD tại địa phương của bạn để biết thêm thông tin.

9. Tính hiệu lực từng phần

Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản Sử dụng này được coi là không hợp lệ hoặc không thể thi hành, thì điều khoản không hợp lệ hoặc không thể thi hành sẽ được thay thế bằng một điều khoản hợp lệ, có thể thi hành phù hợp nhất với ý định của điều khoản ban đầu và các điều khoản còn lại sẽ được được thực thi.

10. Riêng biệt

Việc MMD không thực thi bất kỳ phần nào của Điều khoản Sử dụng này sẽ cấu thành sự từ bỏ bất kỳ quyền nào của MMD theo Điều khoản Sử dụng này, cho dù đối với các hành động trong quá khứ hay tương lai của bất kỳ người nào. Chỉ một văn bản từ bỏ cụ thể được ký bởi đại diện được ủy quyền của MMD mới có hiệu lực pháp lý.

11.Giải quyết Tranh chấp

Các Điều khoản Sử dụng này sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật của Hà Lan. Bạn đồng ý với quyền tài phán không độc quyền của các tòa án ở Amsterdam, Hà Lan đối với bất kỳ tranh chấp, khiếu nại hoặc nguyên nhân hành động nào phát sinh từ, hoặc liên quan đến hoặc liên quan đến các Điều khoản Sử dụng này hoặc việc bạn sử dụng Trang web này, bao gồm bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến sự tồn tại hoặc hiệu lực của các Điều khoản Sử dụng này, với điều kiện là bạn đồng ý gửi bất kỳ tranh chấp, khiếu nại hoặc nguyên nhân hành động nào như vậy dành riêng cho các tòa án của Amsterdam, Hà Lan.

Cập nhật lần cuối: Tháng 10 năm 2022