สนุกสนาน

<< p>เว็บไซต์นี้ (“เว็บไซต์”) ให้บริการแก่คุณโดย MMD-Monitors & Displays Nederland B.V., Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam, the Netherlands (“MMD”)

ข้อกำหนดการใช้งานต่อไปนี้ควบคุมการเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณ นอกจากนี้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะอาจนำไปใช้กับเนื้อหา ข้อมูล วัสดุหรือข้อมูลเฉพาะที่มีอยู่ในหรือมีให้ผ่านทางเว็บไซต์นี้ (“เนื้อหา”) ข้อกำหนดเฉพาะดังกล่าวอาจเป็นส่วนเพิ่มเติมของข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ หรืออาจใช้แทนข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ได้เฉพาะในขอบเขตที่ระบุไว้อย่างชัดแจ้งเท่านั้น

1.การยอมรับข้อกำหนดการใช้งาน

โดยการเข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์นี้ คุณตกลงที่จะยอมรับตามกฎหมายตามข้อกำหนดการใช้งานและข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่มีหรืออ้างอิงในที่นี้หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่กำหนดไว้ในเว็บไซต์นี้ หากคุณไม่ยอมรับเงื่อนไขเหล่านี้ทั้งหมด คุณไม่ควรเข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์นี้

2. การแก้ไขข้อกำหนด

ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้อาจถูกแก้ไขโดย MMD เมื่อใดก็ได้ ข้อกำหนดการใช้งานที่มีการแก้ไขดังกล่าวจะมีผลเมื่อโพสต์ การเข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์ต่อไปหลังจากการโพสต์ดังกล่าว จะถือว่าคุณได้ยอมรับข้อกำหนดการใช้งานที่แก้ไขแล้ว คุณควรตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ เว็บไซต์ MMD อื่นๆ อาจมีข้อกำหนดการใช้งานของตนเองซึ่งนำไปใช้กับเว็บไซต์ดังกล่าว

MMD ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือทำการเปลี่ยนแปลงหรืออัปเดตเกี่ยวกับเว็บไซต์หรือเนื้อหาของเว็บไซต์ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า MMD สงวนสิทธิ์ในการจำกัด ปฏิเสธ หรือยุติการเข้าถึงของบุคคลใด ๆ ในเว็บไซต์หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์โดยมีผลทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบเมื่อใดก็ได้ และไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว

3. คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีให้หรือรวบรวมผ่านหรือเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้จะนำไปใช้ตามคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของ MMD เท่านั้น และข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้อยู่ภายใต้คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลตามที่โพสต์ไว้ใน [ลิงก์ไปยังคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคล]

4. ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลทั้งหมด (รวมถึง ข้อความ รูปภาพ กราฟิก ลิงก์ และเนื้อหาอื่นๆ) ที่บนเว็บไซต์นั้นจัดให้ "ตามที่เป็น" และ "ตามที่มี" MMD และบริษัทในเครือ บริษัทในเครือ หุ้นส่วน ผู้อนุญาต ผู้ได้รับอนุญาตใช้แบรนด์ และซัพพลายเออร์ ขอปฏิเสธความรับผิดชอบโดยชัดแจ้งตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต การรับรองหรือการรับประกันใดๆ โดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึงการรับประกันความสามารถในการขาย ความเหมาะสม สำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะใด ๆ การไม่ละเมิด หรือเกี่ยวกับการทำงานของ

เว็บไซต์นี้ เนื้อหาหรือเนื้อหาของผู้ใช้ ทั้ง MMD และบริษัทย่อย บริษัทในเครือ หุ้นส่วน ผู้ออกใบอนุญาต ผู้อนุญาตแบรนด์ และซัพพลายเออร์ไม่รับประกันหรือรับรองใดๆ ว่า (i) เว็บไซต์จะตอบสนองความต้องการของคุณ (ii) เว็บไซต์จะไม่หยุดชะงัก ทันเวลา ปลอดภัย หรือปราศจากข้อผิดพลาด หรือ (iii) ผลลัพธ์ที่อาจได้รับจากการใช้เว็บไซต์ (รวมถึงข้อมูลและเนื้อหาใด ๆ บนเว็บไซต์นี้) จะถูกต้อง สมบูรณ์ แม่นยำ เชื่อถือได้ หรือตรงตามความต้องการของคุณ

MMD และบริษัทสาขา บริษัทในเครือ หุ้นส่วน ผู้อนุญาต ผู้อนุญาตแบรนด์ และซัพพลายเออร์จะไม่มีความรับผิดต่อการหยุดชะงักหรือการละเว้นในบริการอินเทอร์เน็ต เครือข่าย หรือโฮสติ้ง และไม่รับประกันว่าเว็บไซต์หรือบริการที่ทำให้เว็บไซต์นี้พร้อมใช้งานหรือทางอิเล็กทรอนิกส์ การสื่อสารที่ส่งโดย MMD ปราศจากไวรัสหรือองค์ประกอบที่เป็นอันตรายอื่นๆ

เนื้อหาใด ๆ ที่ดาวน์โหลดหรือได้รับจากการใช้เว็บไซต์นี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและความเสี่ยงของคุณเอง คุณจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับความเสียหายใดๆ ต่อระบบคอมพิวเตอร์ของคุณหรือการสูญหายของข้อมูลที่เป็นผลมาจากการดาวน์โหลดเนื้อหาใดๆ ดังกล่าว

5. ข้อจำกัดความรับผิด

ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม MMD หรือบริษัทในเครือ บริษัทในเครือ หุ้นส่วน ผู้อนุญาต ผู้อนุญาตแบรนด์ หรือซัพพลายเออร์จะต้องรับผิดต่อความเสียหายทางอ้อม ผลสืบเนื่อง บทลงโทษ ความเสียหายพิเศษหรือโดยบังเอิญ หรือความเสียหายอื่น ๆ ที่เกิดจาก หรือเกี่ยวข้องกับ การเข้าถึง การใช้งาน หรือการไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์นี้ เนื้อหาหรือเนื้อหาของผู้ใช้ แม้ว่า MMD จะได้รับคำแนะนำถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าว ยกเว้นในขอบเขตที่ความเสียหายดังกล่าวเกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการฉ้อโกงหรือการบิดเบือนความจริงโดยฉ้อฉล ส่วนหนึ่งของ MMD.

หากคุณอาศัยอยู่ในประเทศหรือรัฐที่ไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดใด ๆ ข้างต้น หรือการปฏิเสธการรับประกันใด ๆ ในข้อ 4 ข้างต้น การยกเว้นหรือข้อจำกัดดังกล่าวจะไม่มีผลบังคับใช้กับคุณแต่เฉพาะในขอบเขตเท่านั้น ไม่อนุญาตให้มีข้อยกเว้นหรือข้อจำกัดดังกล่าว ในกรณีดังกล่าว การยกเว้นหรือข้อจำกัดดังกล่าวจะจำกัดอยู่ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต

6. ลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า

ลิขสิทธิ์และกรรมสิทธิ์อื่นๆ ทั้งหมดในเนื้อหาที่จัดทำโดย MMD บริษัทในเครือ บริษัทสาขา ผู้อนุญาต ผู้อนุญาตแบรนด์ และ/หรือ พันธมิตรอื่นๆ เช่นแต่ไม่จำกัดเพียง Koninklijke Philips N.V. ซอฟต์แวร์เพื่อดำเนินการและเผยแพร่เว็บไซต์ การรวบรวม ของข้อมูลบนเว็บไซต์ และลำดับ ลำดับ และการจัดเรียงของเว็บไซต์นี้ ล้วนเป็นของ MMD และ/หรือผู้ได้รับใบอนุญาตแบรนด์ พันธมิตรอื่น ๆ หรือผู้ออกใบอนุญาต สงวนสิทธิ์ทั้งหมดในเนื้อหาที่ไม่ได้ให้ไว้โดยชัดแจ้งในที่นี้

พันธมิตรและผู้ค้าปลีกทั้งหมดซึ่ง MMD มีข้อตกลงในการจัดจำหน่ายหรือขายจอมอนิเตอร์ได้รับอนุญาตให้ใช้เนื้อหาบนช่องทางและเว็บไซต์ของตนตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้เนื้อหาในข้อตกลงกับ MMD

การใช้และการลงทะเบียนชื่อ MMD สงวนไว้เฉพาะบริษัทของเราเท่านั้น คุณไม่สามารถลงทะเบียนหรือใช้ชื่อบริษัท ชื่อตามกฎหมาย ชื่อทางการค้า ชื่อโดเมน หรือชื่ออื่น ๆ ที่บ่งบอกหรือคำอธิบาย ซึ่งชื่อ MMD หรือชื่อใด ๆ ที่คล้ายคลึงกันหรือชื่อใด ๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของชื่อ MMD เป็นส่วนหนึ่งของชื่อ MMD และจะไม่รวมถึงเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนอื่นใดที่เป็นของ MMD-Monitors & Displays Nederland B.V.

7. การปิดเว็บไซต์

บริษัทมีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการปิดเว็บไซต์หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบหรือยินยอม เราจะไม่มีส่วนรับผิดชอบหรือความรับผิดต่อความล้มเหลวในการจัดเก็บหรือลบเนื้อหาใดๆ

8. ผลิตภัณฑ์ของ MMD

เว็บไซต์อาจมีการอ้างอิงถึงผลิตภัณฑ์และบริการ MMD เฉพาะที่อาจไม่มี (พร้อม) ในประเทศใดประเทศหนึ่ง การอ้างอิงใดๆ ดังกล่าวไม่ได้บ่งบอกเป็นนัยหรือรับประกันว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ดังกล่าวจะพร้อมจำหน่ายในเวลาใดๆ ในประเทศใดประเทศหนึ่งโดยเฉพาะ โปรดติดต่อผู้ติดต่อธุรกิจ MMD ในพื้นที่ของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

9. แยกออกได้

หากข้อกำหนดใดๆ ของข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ถือเป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ บทบัญญัติที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถบังคับใช้จะถูกแทนที่ด้วยข้อกำหนดที่ถูกต้องและบังคับใช้ได้ ซึ่งตรงกับเจตนารมณ์ของข้อกำหนดเดิมมากที่สุด และข้อกำหนดที่เหลือจะเป็น บังคับใช้

10. ไม่มีการสละสิทธิ์

การที่ MMD ล้มเหลวในการบังคับใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งของเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้จะถือเป็นการสละสิทธิใดๆ ของ MMD ภายใต้เงื่อนไขการใช้งานนี้ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำในอดีตหรืออนาคตในส่วนของบุคคลใดก็ตาม เฉพาะการสละสิทธิ์ที่เป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งลงนามโดยตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของ MMD เท่านั้นที่จะมีผลทางกฎหมายใดๆ ก็ตาม

11. การระงับข้อพิพาท

ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้อยู่ภายใต้และตีความตามกฎหมายของประเทศเนเธอร์แลนด์ คุณตกลงตามเขตอำนาจศาลที่ไม่ผูกขาดของศาลในอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ สำหรับข้อพิพาท ข้อเรียกร้อง หรือสาเหตุของการกระทำใดๆ ที่เกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้หรือการใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณ รวมถึงข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการมีอยู่หรือความถูกต้องของเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ โดยมีเงื่อนไขว่าคุณต้องตกลงที่จะส่งข้อพิพาท ข้อเรียกร้อง หรือสาเหตุของการกระทำดังกล่าวไปยังศาลแห่งอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์เท่านั้น

อัปเดตล่าสุด: ตุลาคม 2022