Razigrani

Ovu veb lokaciju („Veb lokacija“) vam pruža kompanija MMD-Monitors & Displays Nederland B.V., Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam, Holandija („MMD“).

Sledeći Uslovi korišćenja primenjuju se na vaše pristupanje i korišćenje ove veb lokacije. Pored toga, specifični uslovi i odredbe mogu da se primenjuju na specifični sadržaj, podatke, materijale ili informacije koje se nalaze na ovoj veb lokaciji ili su dostupne preko nje („Sadržaj“). Ti određeni uslovi mogu da budu dodatak ovim Uslovima korišćenja ili mogu da zamenjuju ove Uslove korišćenja, isključivo kada je to izričito navedeno i u meri u kojoj je navedeno.

1. Prihvatanje Uslova korišćenja

Pristupanjem ili korišćenjem ove veb lokacije slažete se da vas pravno obavezuju Uslovi korišćenja i svi uslovi i odredbe sadržani ili navedeni ovde, odnosno svi dodatni uslovi i odredbe navedeni na ovoj veb lokaciji. Ako se NE slažete sa svim ovim Uslovima korišćenja, NE bi trebalo da pristupate niti da koristite ovu veb lokaciju.

2. Izmena uslova

Ove Uslove korišćenja bilo kada može da izmeni kompanija MMD. Takvi izmenjeni Uslovi korišćenja stupiće na snagu po objavljivanju. Ako nastavite da pristupate ili da koristite veb lokaciju nakon takve objave, smatraće se da ste prihvatili izmenjene Uslove korišćenja. Savetuje se da redovno pregledate primenljive uslove i odredbe. Druge MMD veb lokacije mogu da imaju svoje uslove korišćenja koji se odnose na njih.

MMD zadržava pravo da bilo kada deaktivira ili da izmeni/ažurira veb lokaciju ili Sadržaj veb lokacije bez obaveštenja. MMD zadržava pravo da bilo kojoj osobi trenutno ograniči, odbije ili ukine pristup veb lokaciji ili bilo kom njenom delu bez obaveštenja, odnosno iz bilo kog razloga po sopstvenom nahođenju.

3. Izjava o privatnosti

Lične informacije koje se pružaju ili prikupljaju putem ili u vezi sa ovom veb lokacijom koristiće se isključivo u skladu sa Izjavom o privatnosti kompanije MMD, a ovi Uslovi korišćenja podležu Izjavi o privatnosti koja je objavljena na [veza ka Izjavi o privatnosti].

4. Odricanje odgovornosti

SVE INFORMACIJE (UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, TEKST, SLIKE, GRAFIKU, LINKOVE I DRUGE MATERIJALE) NA VEB LOKACIJI PRUŽA SE „U VIĐENOM STANJU“ I „U DOSTUPNOM STANJU“. KOMPANIJA MMD I NJENE PODRUŽNICE, POVEZANE KOMPANIJE, PARTNERI, DAVAOCI LICENCI, KORISNICI BRENDA I DOBAVLJAČI OVIM PUTEM SE IZRIČITO ODRIČU SVIH TVRDNJI ILI GARANCIJA BILO KOJE VRSTE, IZRIČITIH ILI NAGOVEŠTENIH, UKLJUČUJUĆI GARANCIJE MOGUĆNOSTI PRODAJE, ODGOVARANJA ODREĐENOJ SVRSI, NEKRŠENJA PRAVA, ODNOSNO U VEZI SA RADOM OVE VEB LOKACIJE, SADRŽAJEM ILI KORISNIČKIM SADRŽAJEM,

U MERI KOJU DOZVOLJAVA ZAKON. Kompanija MMD i njene podružnice, povezane kompanije, partneri, davaoci licenci i dobavljači ne garantuju niti na bilo koji način tvrde da će (i) veb lokacija ispuniti vaše zahteve, (ii) pristup veb lokaciji biti bez prekida, pravovremen, bezbedan ili bez grešaka, odnosno da će (iii) rezultati nastali korišćenjem veb lokacije (uključujući sve informacije i materijale na ovoj veb lokaciji) biti tačni, kompletni, precizni, pouzdani ili da će na drugi način ispuniti vaše zahteve.

Kompanija MMD i njene podružnice, povezane kompanije, partneri, davaoci licenci i dobavljači ne snose nikakvu odgovornost za prekide ili propuste u uslugama pristupa internetu, mrežnog pristupa ili hostovanja, niti garantuje da veb lokacija ili usluge koje ovu veb lokaciju čine dostupnom ili elektronska komunikacija koju šalje kompanija MMD ne sadrže viruse ili druge štetne elemente.

Svako preuzimanje materijala ili nabavka materijala na drugi način korišćenjem ove veb lokacije obavljate isključivo prema sopstvenom nahođenju i na lični rizik. Samo vi ste odgovorni za svaku štetu na računarskom sistemu ili gubitak podataka do kojeg je došlo usled preuzimanja takvog materijala.

5. Ograničenje odgovornosti

KOMPANIJA MMD ILI NJENE PODRUŽNICE, POVEZANE KOMPANIJE, PARTNERI, DAVAOCI LICENCI, KORISNICI BRENDA ILI DOBAVLJAČI NI U KOM SLUČAJU NEĆE BITI ODGOVORNI NI ZA KAKVU DIREKTNU, INDIREKTNU, POSLEDIČNU, KRIVIČNU, SPECIJALNU, SLUČAJNU ILI DRUGU ŠTETU DO KOJE JE DOŠLO USLED ILI U VEZI SA PRISTUPANJEM, KORIŠĆENJEM, ODNOSNO NEMOGUĆNOŠĆU PRISTUPANJA ILI KORIŠĆENJA OVE VEB LOKACIJE, SADRŽAJA ILI KORISNIČKOG SADRŽAJA, ČAK I AKO JE KOMPANIJA MMD UPOZNATA SA MOGUĆNOŠĆU NASTANKA TAKVE ŠTETE, OSIM U SLUČAJU DA JE DO TE ŠTETE DOŠLO DIREKTNO I ISKLJUČIVO USLED NAMERNOG LOŠEG POSTUPANJA ILI OZBILJNOG NEMARA OD STRANE KOMPANIJE MMD.

Ako živite u zemlji ili državi koja ne dozvoljava nijedno od prethodno navedenih isključenja ili ograničenja odgovornosti, odnosno nijedno odricanje garancija u odeljku 4 iznad, ta isključenja ili ograničenja se neće odnositi na vas, ali isključivo u meri u kojoj nisu dozvoljena. U tom slučaju će ta isključenja ili ograničenja biti ograničena opseg koji propisuje primenljivi zakon.

6. Autorska prava i žigovi

Autorska prava i sva druga prava na svojinu u Sadržaju koja pruža kompanija MMD, njene povezane kompanije, podružnice, davaoci licenci, korisnici brenda i/ili drugi partneri, uključujući, bez ograničenja, Koninklijke Philips N.V., softver za upravljanje i objavljivanje veb lokacije, skup podataka na veb lokaciji, kao i redosled, niz i raspored na ovoj veb lokaciji, vlasništvo su kompanije MMD i/ili njenih partnera ili davaoca licenci. Zadržana su sva prava na softver koja nisu ovde izričito data.

Svi partneri i prodavci sa kojima kompanija MMD ima dogovor za distribuciju ili prodaju monitora ovlašćeni su da koriste Sadržaj na svojim kanalima i veb lokacijama u skladu sa odredbama u vezi sa korišćenjem Sadržaja u dogovoru sa kompanijom MMD.

Korišćenje ili registracija imena MMD ekskluzivno je pravo naše kompanije. Ne smete da registrujete niti da koristite ime kompanije, pravno ime, trgovinsko ime, ime domena ili drugo ime, indikaciju ili opis od kojeg se sastoji ime MMD ili bilo koje drugo ime slično njemu, odnosno bilo koje ime koje predstavlja deo imena MMD. To uključuje sve druge registrovane žigove u vlasništvu kompanije MMD-Monitors & Displays Nederland B.V.

7. Zaustavljanje rada lokacije

Imamo isključivo pravo da zaustavimo rad veb lokacije ili bilo kojeg njenog dela iz bilo kojeg razloga i u bilo kojem trenutku, bez obaveštenja ili pristanka. Nemamo nikakvu odgovornost niti obavezu za nemogućnost čuvanja ili brisanja bilo kojeg Sadržaja.

8. Proizvodi kompanije MMD

Veb lokacija može da sadrži reference na određene MMD proizvode i usluge koji možda nisu (slobodno) dostupni u nekim zemljama. Nijedna takva referenca ne nagoveštava niti garantuje da će ti proizvodi ili usluge biti bilo kada dostupni u određenoj zemlji. Obratite se lokalnom poslovnom kontaktu kompanije MMD za dodatne informacije.

9. Valjanost pojedinačnih odredaba ugovora

Ako se utvrdi da je bilo koja odredba ovih Uslova korišćenja nevažeća ili da je nije moguće primeniti, nevažeću ili neprimenljivu odredbu će zameniti važeća, primenljiva odredba koja najpribližnije odgovara suštini originalne odredbe, a preostale odredbe će nastaviti da važe.

10. Neodricanje odgovornosti

Nikakva nemogućnost od strane kompanije MMD da primenjuje bilo koji deo ovih Uslova korišćenja ne predstavlja odricanje od bilo kojih prava kompanije MMD pod ovim Uslovima korišćenja, bez obzira da li se odnosi na prošle ili buduće radnje bilo koje osobe. Samo specifično, pisano odricanje potpisano od strane ovlašćenog predstavnika kompanije MMD ima pravnu snagu.

11. Rešavanje sporova

Na ove Uslove korišćenja se primenjuju i oni se tumače u skladu sa zakonima Holandije. Prihvatate isključivu nadležnost sudova u Amsterdamu u Holandiji, u vezi sa bilo kakvim sporovima, tvrdnjama ili osnovama za pokretanje tužbe nastalim usled ili u vezi sa ovim Uslovima korišćenja, odnosno vašim korišćenjem ove veb lokacije, uključujući sve sporove u vezi sa postojanjem ili validnošću ovih Uslova korišćenja, pod uslovom da pristanete da sve takve sporove, tvrdnje ili osnove za pokretanje tužbe prepustite sudovima u Amsterdamu u Holandiji.

Poslednje ažuriranje: oktobar 2022.