Podmienky používania

Túto webovú stránku (""webová stránka"") vám prináša spoločnosť MMD-Monitors & Displays Nederland B.V., Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam, Holandsko (""MMD"").

Prístup na webovú lokalitu a jej používanie podlieha týmto podmienkam používania. Na určitý obsah, údaje, materiál alebo informácie (ďalej len ""obsah"") obsiahnuté na webovej lokalite alebo prístupné prostredníctvom nej sa môžu vzťahovať aj osobitné podmienky. Tieto osobitné podmienky môžu dopĺňať tieto Podmienky používania alebo, ak je to výslovne stanovené a v rozsahu, nahradiť tieto Podmienky používania.

1.Súhlas s podmienkami používania

Prístupom na túto webovú lokalitu alebo jej používaním súhlasíte s tým, že budete právne viazaní Podmienkami používania a všetkými podmienkami, ktoré sú tu obsiahnuté alebo na ktoré sa tu odkazuje, alebo akýmikoľvek ďalšími podmienkami uvedenými na tejto webovej lokalite. Ak nesúhlasíte so všetkými týmito podmienkami, nemali by ste pristupovať na túto webovú lokalitu ani ju používať.

2. Úprava podmienok

Tieto Podmienky používania môže spoločnosť MMD kedykoľvek zmeniť. Takéto zmenené a doplnené Podmienky používania nadobúdajú účinnosť ich zverejnením. Pokračovaním v prístupe na webovú lokalitu alebo jej používaním po takomto zverejnení sa bude mať za to, že súhlasíte so zmenenými Podmienkami používania. Odporúčame vám, aby ste pravidelne kontrolovali všetky platné podmienky. Iné webové lokality spoločnosti MMD môžu mať vlastné podmienky používania, ktoré sa vzťahujú na takéto webové lokality.

MMD si vyhradzuje právo kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia ukončiť alebo vykonať zmeny alebo aktualizácie týkajúce sa webovej lokality alebo obsahu webovej lokality. Spoločnosť MMD si vyhradzuje právo kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu podľa vlastného uváženia obmedziť, odmietnuť alebo ukončiť prístup akejkoľvek osoby na webovú lokalitu alebo jej časť s okamžitou platnosťou bez predchádzajúceho upozornenia.

3. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Osobné údaje poskytnuté alebo zhromaždené prostredníctvom tejto webovej lokality alebo v súvislosti s ňou sa používajú len v súlade s Vyhlásením o ochrane osobných údajov spoločnosti MMD a tieto podmienky používania podliehajú Vyhláseniu o ochrane osobných údajov zverejnenému na [odkaz na Vyhlásenie o ochrane osobných údajov].

4. Odmietnutie zodpovednosti

VŠETKY INFORMÁCIE (VČETNE, BEZ OBMEDZENIA, TEXTOV, OBRÁZKOV, GRAFIKY, ODKAZOV A INÝCH MATERIÁLOV) NA INTERNETOVEJ STRÁNKE SA POSKYTUJÚ ""TAK, AKO SÚ"" A ""AKO SÚ DOSTUPNÉ"". MMD A JEJ DCÉRSKE SPOLOČNOSTI, PRIDRUŽENÉ SPOLOČNOSTI, PARTNERI, POSKYTOVATELIA LICENCIÍ, DRŽITELIA LICENCIÍ NA ZNAČKY A DODÁVATELIA SA TÝMTO VÝSLOVNE VZDÁVAJÚ V ROZSAHU POVOLENOM ZÁKONOM AKÝCHKOĽVEK VYHLÁSENÍ ALEBO ZÁRUK AKÉHOKOĽVEK DRUHU, VÝSLOVNÉ ALEBO PREDPOKLADANÉ, VČETNE ZÁRUKY PREDAJNOSTI, VHODNOSTI NA AJAKÝKOĽVEK ÚČEL, NEPORUŠOVANIA, ALEBO V PRÍPADE FUNGOVANIA

TEJTO INTERNETOVEJ STRÁNKY, OBSAHU ALEBO OBSAHU UŽÍVATEĽA. Spoločnosť MMD ani jej dcérske spoločnosti, pridružené spoločnosti, partneri, poskytovatelia licencií, nadobúdatelia licencií na značky a dodávatelia nezaručujú ani neposkytujú žiadne záruky, že (i) webová lokalita bude spĺňať vaše požiadavky, (ii) webová lokalita bude neprerušovaná, včasná, bezpečná alebo bezchybná, alebo (iii) výsledky, ktoré možno získať používaním webovej lokality (vrátane akýchkoľvek informácií a materiálov na tejto webovej lokalite), budú správne, úplné, presné, spoľahlivé alebo budú inak spĺňať vaše požiadavky.

MMD a jej dcérske spoločnosti, pridružené spoločnosti, partneri, poskytovatelia licencií, držitelia licencií na značky a dodávatelia nenesú žiadnu zodpovednosť za prerušenia alebo opomenutia v internetových, sieťových alebo hostingových službách a nezaručujú, že webová lokalita alebo služby, ktoré sprístupňujú túto webovú lokalitu, alebo elektronická komunikácia zasielaná spoločnosťou MMD neobsahuje vírusy alebo iné škodlivé prvky.

Akýkoľvek materiál stiahnutý alebo inak získaný prostredníctvom používania tejto webovej lokality sa vykonáva na základe vlastného uváženia a na vlastné riziko. Za akékoľvek poškodenie vášho počítačového systému alebo stratu údajov, ktoré vzniknú v dôsledku stiahnutia akéhokoľvek takéhoto materiálu, nesiete výhradnú zodpovednosť.

5. Obmedzenie zodpovednosti

V ŽIADNOM PRÍPADE NEBUDE SPOLOČNOSŤ MMD ANI ŽIADNA Z JEJ SUBSIDIARIÁTOV, PRÍSLUŠNÍKOV, PARTNEROV, LICENCIONÁROV, LICENCIONÁROV ZNAČKY ANI DODÁVATEĽOV ZODPOVEDNÁ ZA AKÉKOĽVEK NEPRIAME, NÁHODNÉ, PUNITÍVNE, ŠPECIÁLNE ALEBO NÁHODNÉ ALEBO INÉ ŠKODY, KTORÉ VYPLÝVAJÚ Z PRÍSTUPU, VZNIKLI V PRÍPADE NEBO V SÚVISLOSTI S NÍM, POUŽÍVANÍM ALEBO NEMOŽNOSŤOU PRÍSTUPU ALEBO POUŽÍVANIA TEJTO WEBOVEJ STRÁNKY, OBSAHU ALEBO POUŽÍVATEĽSKÉHO OBSAHU, A TO AJ V PRÍPADE, ŽE SPOLOČNOSŤ MMD BOLA UPOZORNENÁ NA MOŽNOSŤ VZNIKU TAKÝCHTO ŠKÔD, S VÝNIMKOU PRÍPADOV, KEĎ TAKÉTO ŠKODY VZNIKLI V DÔSLEDKU PODVODU ALEBO PODVODNÉHO SKRESLENIA ÚDAJOV ZO STRANY SPOLOČNOSTI MMD.

Ak žijete v krajine alebo štáte, ktorý nepovoľuje žiadne z vyššie uvedených vylúčení alebo obmedzení zodpovednosti alebo žiadne z odmietnutí záruk uvedených v časti 4 vyššie, takéto vylúčenia alebo obmedzenia sa na vás nevzťahujú, ale len v rozsahu, v akom takéto vylúčenia alebo obmedzenia nie sú povolené. V takom prípade budú takéto vylúčenia alebo obmedzenia obmedzené v najväčšom rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi.

"

6. Autorské práva a ochranné známky

Autorské práva a všetky ostatné vlastnícke práva k obsahu poskytovanému spoločnosťou MMD, jej pridruženými spoločnosťami, dcérskymi spoločnosťami, poskytovateľmi licencií, držiteľmi licencií na značky a/alebo inými partnermi, ako je napríklad spoločnosť Koninklijke Philips N.V., ale nie výlučne, k softvéru na prevádzku a publikovanie webovej lokality, k zostaveniu údajov na webovej lokalite a k poradiu, postupnosti a usporiadaniu tejto webovej lokality, patria spoločnosti MMD a/alebo jej držiteľom licencií na značky, iným partnerom alebo poskytovateľom licencií. Všetky práva na obsah, ktoré tu nie sú výslovne udelené, sú vyhradené.

Všetci partneri a predajcovia, s ktorými má spoločnosť MMD uzavretú zmluvu o distribúcii alebo predaji monitorov, sú oprávnení používať Obsah vo svojich kanáloch a na webových stránkach v súlade s ustanoveniami týkajúcimi sa používania Obsahu v zmluve so spoločnosťou MMD.

Používanie a registrácia názvu MMD je vyhradené výlučne našej spoločnosti. Nesmiete registrovať ani používať názov spoločnosti, štatutárny názov, obchodný názov, názov domény alebo iný názov, označenie alebo opis, ktorého súčasťou je názov MMD alebo akýkoľvek jemu podobný názov alebo akýkoľvek názov, ktorý pozostáva z časti názvu MMD, ani nesmie obsahovať žiadnu inú registrovanú ochrannú známku vo vlastníctve spoločnosti MMD-Monitors & Displays Nederland B.V.

7. Vypnutie stránky

Máme výhradné právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia alebo súhlasu vypnúť Webovú lokalitu alebo jej časť z akéhokoľvek dôvodu. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za neuloženie alebo vymazanie akéhokoľvek obsahu.

8. Produkty spoločnosti MMD

Webová stránka môže obsahovať odkazy na konkrétne produkty a služby spoločnosti MMD, ktoré nemusia byť v danej krajine (na sklade) dostupné. Žiadny takýto odkaz neznamená ani nezaručuje, že takéto produkty alebo služby budú kedykoľvek dostupné v konkrétnej krajine. Ďalšie informácie vám poskytne miestny obchodný kontakt spoločnosti MMD.

9. Oddeliteľnosť

Ak sa niektoré ustanovenie týchto Podmienok používania považuje za neplatné alebo nevykonateľné, potom sa neplatné alebo nevykonateľné ustanovenie nahradí platným, vykonateľným ustanovením, ktoré sa najviac približuje zámeru pôvodného ustanovenia, a ostatné ustanovenia sa vykonajú.

" "

10. Žiadne zrieknutie sa práva

Žiadne zlyhanie spoločnosti MMD pri presadzovaní ktorejkoľvek časti týchto podmienok používania nepredstavuje vzdanie sa akýchkoľvek práv spoločnosti MMD podľa týchto podmienok používania, či už ide o minulé alebo budúce konanie akejkoľvek osoby. Iba konkrétne písomné vzdanie sa práva podpísané oprávneným zástupcom spoločnosti MMD má akýkoľvek právny účinok.

" "

11. Riešenie sporov

Tieto Podmienky používania sa riadia a vykladajú v súlade so zákonmi Holandska. Súhlasíte s nevýhradnou jurisdikciou súdov v Amsterdame, Holandsko, pre akékoľvek spory, nároky alebo dôvody žalôb vyplývajúce z týchto Podmienok používania alebo súvisiace s týmito Podmienkami používania alebo vaším používaním tejto webovej lokality, vrátane akýchkoľvek sporov týkajúcich sa existencie alebo platnosti týchto Podmienok používania, za predpokladu, že súhlasíte s tým, že všetky takéto spory, nároky alebo dôvody žalôb predložíte výlučne súdom v Amsterdame, Holandsko.

Posledná aktualizácia: október 2022