Warunki użytkowania

Niniejsza strona internetowa (zwana dalej „Strona Internetowa”) jest Ci oferowana przez spółkę MMD-Monitors & Displays Nederland B.V., z siedzibą pod adresem Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam, Holandia (zwana dalej „MMD”).

Dostęp i korzystanie z niniejszej Strony Internetowej są regulowane przez niniejsze Warunki Użytkowania. Ponadto, do konkretnych treści, danych, materiałów lub informacji zawartych na tej Stronie Internetowej lub dostępnych za jej pośrednictwem (zwane dalej „Treści”) mogą mieć zastosowanie szczególne zasady i warunki. Takie specyficzne warunki mogą stanowić uzupełnienie niniejszych Warunków Użytkowania lub, wyłącznie w wyraźnie określonych sytuacjach i w wyraźnie określonym zakresie, zastępować niniejsze Warunki Użytkowania.

1. Akceptacja Warunków Użytkowania

Wchodząc na niniejszą Stronę Internetową lub korzystając z niej, zgadzasz się być prawnie związanym/związaną Warunkami Użytkowania oraz wszystkimi zasadami i warunkami zawartymi lub przywołanymi w niniejszym dokumencie, lub wszelkimi dodatkowymi zasadami i warunkami określonymi na niniejszej Stronie Internetowej. Jeśli NIE wyrażasz zgody na te warunki, NIE powinieneś/powinnaś wchodzić na tę Stronę Internetową ani z niej korzystać.

2. Zmiana Warunków Użytkowania

Niniejsze Warunki Użytkowania mogą zostać zmienione przez MMD w dowolnym momencie. Takie zmienione Warunki Użytkowania wchodzą w życie z chwilą ich publikacji. Jeśli po takiej publikacji kontynuujesz dostęp lub korzystanie ze Strony Internetowej, przyjmuje się, że akceptujesz zmienione Warunki Użytkowania. Zaleca się regularne kontrolowanie wszelkich obowiązujących zasad i warunków. Inne strony internetowe MMD mogą mieć swoje własne warunki użytkowania, które mają zastosowanie do tych stron.

MMD zastrzega sobie prawo do zaprzestania lub wprowadzenia zmian bądź aktualizacji w odniesieniu do Strony Internetowej lub zawartości Strony Internetowej w dowolnym czasie, bez uprzedniego powiadomienia. MMD zastrzega sobie prawo do ograniczenia, odmowy lub odebrania dostępu do Strony Internetowej lub jej części dowolnej osobie, ze skutkiem natychmiastowym, bez uprzedniego powiadomienia, w dowolnym czasie i z dowolnego powodu, według własnego uznania.

3. Oświadczenie o ochronie prywatności

Dane osobowe dostarczone lub zebrane za pośrednictwem niniejszej Strony Internetowej lub w związku z nią będą wykorzystywane wyłącznie zgodnie z „Oświadczeniem o ochronie prywatności” MMD, a niniejsze Warunki Użytkowania podlegają „Oświadczeniu o ochronie prywatności” zamieszczonemu na stronie [link do Oświadczenia o ochronie prywatności].

4. Zastrzeżenia

WSZYSTKIE INFORMACJE (W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, TEKST, OBRAZY, GRAFIKI, LINKI I INNE MATERIAŁY) NA STRONIE INTERNETOWEJ SĄ DOSTARCZANE "TAK, JAK SĄ" I "TAK, JAK SĄ DOSTĘPNE". MMD ORAZ JEJ PODMIOTY ZALEŻNE, PODMIOTY POWIĄZANE, PARTNERZY, LICENCJODAWCY, LICENCJOBIORCY MAREK I DOSTAWCY NINIEJSZYM WYRAŹNIE ZRZEKAJĄ SIĘ W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO WSZELKICH OŚWIADCZEŃ I GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, NIENARUSZALNOŚCI LUB ODNOSZĄCYCH SIĘ DO DZIAŁANIA NINIEJSZEJ STRONY, TREŚCI LUB TREŚCI UŻYTKOWNIKA. Ani MMD, ani jej podmioty zależne, podmioty powiązane, partnerzy, licencjodawcy, licencjobiorcy marki i dostawcy nie gwarantują ani nie składają żadnych oświadczeń, że (i) Strona Internetowa będzie spełniać Twoje wymagania, (ii) Strona Internetowa będzie funkcjonować nieprzerwanie, terminowo, bezpiecznie lub w sposób wolny od błędów, lub (iii) wyniki, które mogą być uzyskane wskutek korzystania ze Strony Internetowej (w tym wszelkich informacji i materiałów zawartych na niniejszej Stronie Internetowej) będą poprawne, kompletne, dokładne, niezawodne lub w inny sposób będą spełniać Twoje wymagania.

MMD oraz jej podmioty zależne, podmioty powiązane, partnerzy, licencjodawcy, licencjobiorcy marek i dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności za przerwy lub przeoczenia w usługach internetowych, sieciowych lub hostingowych oraz nie gwarantują, że Strona Internetowa lub usługi, za pośrednictwem których niniejsza Strona Internetowa jest udostępniana, lub komunikacja elektroniczna wysyłana przez MMD są wolne od wirusów lub innych szkodliwych elementów.

Wszelkie materiały pobrane lub w inny sposób uzyskane wskutek korzystania z niniejszej Strony Internetowej są pozyskiwane według Twojego własnego uznania i na Twoje własne ryzyko. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia swojego systemu komputerowego lub utratę danych, które wynikają z pobrania takich materiałów.

5. Ograniczenie odpowiedzialności

MMD ANI ŻADEN Z JEJ PODMIOTÓW ZALEŻNYCH, PODMIOTÓW POWIĄZANYCH, PARTNERÓW, LICENCJODAWCÓW, LICENCJOBIORCÓW MARKI LUB DOSTAWCÓW W ŻADNYM WYPADKU NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK POŚREDNIE, WYNIKOWE, KARNE, UMYŚLNE BĄDŹ PRZYPADKOWE LUB INNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z DOSTĘPU, KORZYSTANIA LUB NIEMOŻNOŚCI DOSTĘPU BĄDŹ KORZYSTANIA Z NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ, TREŚCI LUB TREŚCI UŻYTKOWNIKA, NAWET JEŚLI MMD ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD, Z WYJĄTKIEM ZAKRESU, W KTÓRYM TAKIE SZKODY POWSTANĄ W WYNIKU OSZUSTWA LUB PODANIA PRZEZ MMD INFORMACJI NIEZGODNYCH ZE STANEM FAKTYCZNYM.

Jeśli mieszkasz w kraju lub stanie, który nie zezwala na żadne z powyższych zastrzeżeń bądź ograniczeń dotyczących odpowiedzialności lub na żadne z ograniczeń gwarancji określonych w punkcie 4 powyżej, takie zastrzeżenia i ograniczenia nie będą miały do Ciebie zastosowania, ale tylko w zakresie, w jakim takie zastrzeżenia lub ograniczenia nie są dozwolone. W takim przypadku takie zastrzeżenia lub ograniczenia będą stosowane w najwyższym stopniu dozwolonym przez obowiązujące prawo.

6. Prawa autorskie i znaki towarowe

Prawa autorskie i wszelkie inne prawa własności do Treści dostarczanych przez MMD, jej podmioty zależne, podmioty powiązane, licencjodawców, licencjobiorców marki i/lub innych partnerów, takich jak między innymi Koninklijke Philips N.V., oprogramowanie do obsługi i publikowania Strony Internetowej, kompilacja danych na Stronie Internetowej oraz porządek, kolejność i układ tej Strony Internetowej należą do firmy MMD i/lub jej licencjobiorców marki, innych partnerów lub licencjodawców. Wszelkie prawa do Treści, które nie zostały wyraźnie określone w niniejszym dokumencie, są zastrzeżone.

Wszyscy partnerzy i odsprzedawcy, z którymi MMD zawarła umowę o dystrybucję lub sprzedaż monitorów, są upoważnieni do wykorzystywania Treści w swoich kanałach i na swoich stronach internetowych zgodnie z postanowieniami dotyczącymi wykorzystania Treści zawartymi w umowie z MMD.

Używanie i rejestracja nazwy MMD są zastrzeżone wyłącznie dla naszej firmy. Nie wolno rejestrować ani używać nazwy spółki, nazwy statutowej, nazwy handlowej, nazwy domeny lub innej nazwy, oznaczenia lub opisu, którego częścią jest nazwa MMD lub nazwa podobna do niej, lub nazwa, która składa się z części nazwy MMD, ani nie można wykorzystywać żadnego innego zarejestrowanego znaku towarowego będącego własnością MMD-Monitors & Displays Nederland B.V.

7. Zamknięcie Strony Internetowej

Mamy wyłączne prawo do zamknięcia Strony Internetowej lub jakiejkolwiek jej części z jakiegokolwiek powodu w dowolnym momencie, bez uprzedniego powiadomienia lub zgody. Nie ponosimy odpowiedzialności za nieprzechowanie lub usunięcie jakichkolwiek Treści.

8. Produkty MMD

Strona może zawierać odniesienia do konkretnych produktów i usług MMD, które mogą nie być (łatwo) dostępne w danym kraju. Wszelkie takie odniesienia nie oznaczają ani nie gwarantują, że jakiekolwiek takie produkty lub usługi będą dostępne w dowolnym czasie w jakimkolwiek konkretnym kraju. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem MMD.

9. Klauzula salwatoryjna

Jeśli którekolwiek postanowienie niniejszych Warunków Użytkowania zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, wówczas nieważne lub niewykonalne postanowienie zostanie zastąpione przez ważne, wykonalne postanowienie, które w możliwie największym stopniu odpowiada intencjom pierwotnego postanowienia, zaś pozostałe postanowienia będą egzekwowane.

10. Zrzeczenie się praw

Nieegzekwowanie przez MMD jakiejkolwiek części niniejszych Warunków Użytkowania nie oznacza zrzeczenia się jakichkolwiek praw MMD wynikających z niniejszych Warunków Użytkowania, zarówno w odniesieniu do przeszłych jak i przyszłych działań jakiejkolwiek osoby. Tylko konkretne, pisemne zrzeczenie się podpisane przez upoważnionego przedstawiciela MMD będzie miało jakikolwiek skutek prawny.

11. Rozstrzyganie sporów

Niniejsze Warunki Użytkowania podlegają i są interpretowane zgodnie z prawem holenderskim. Wyrażasz zgodę na niewyłączną jurysdykcję sądów w Amsterdamie, w Holandii, w odniesieniu do wszelkich sporów, roszczeń lub przyczyn powództwa wynikających lub związanych z niniejszymi Warunkami Użytkowania lub korzystaniem z niniejszej Strony Internetowej, w tym wszelkich sporów dotyczących istnienia lub ważności niniejszych Warunków Użytkowania, pod warunkiem, że wyrażasz zgodę na przekazanie wszelkich takich sporów, roszczeń lub przyczyn powództwa wyłącznie sądom w Amsterdamie, w Holandii.

Ostatnia aktualizacja: Październik 2022