Bruksvilkår

Dette nettstedet («nettstedet») tilbys deg av MMD-Monitors & Displays Nederland B.V., Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam, Nederland («MMD»).

Følgende bruksvilkår regulerer din tilgang til og bruk av dette nettstedet. Det kan også gjelde spesifikke vilkår og betingelser for bestemt innhold, data, materialer eller informasjon som er tilgjengelig på eller via dette nettstedet («innholdet»). Slike spesifikke vilkår kan gjelde i tillegg til disse bruksvilkårene, og kan i så fall bare i den grad det er uttrykkelig spesifisert, overstyre disse bruksvilkårene.

1. Godkjennelse av bruksvilkårene

Ved å gå inn på eller bruke dette nettstedet, godtar du å være juridisk bundet av bruksvilkårene og alle vilkår og betingelser som er fastsatt eller som det henvises til, eller eventuelle tilleggsvilkår og -betingelser fremsatt på dette nettstedet. Hvis du IKKE godtar alle disse vilkårene, må du IKKE gå inn på eller bruke dette nettstedet.

2. Endringer i vilkårene

Disse bruksvilkårene kan når som helst bli endret av MMD. Slike endrede bruksvilkår skal tre i kraft ved offentliggjøringen. Ved å fortsette å gå inn på eller bruke dette nettstedet etter en slik offentliggjøring, vil du bli ansett for å ha godtatt de endrede bruksvilkårene. Du anbefales å regelmessig sjekke gjeldende vilkår og betingelser. Andre nettsteder for MMD kan ha egne bruksvilkår som gjelder på slike nettsteder.

MMD reserverer seg retten til når som helst å avslutte eller foreta endringer eller oppdateringer med hensyn til nettstedet eller innholdet på nettstedet uten forhåndsvarsel. MMD reserverer seg retten til etter eget skjønn og når som helst, uansett årsak, å begrense, avvise eller avslutte en persons tilgang til nettstedet eller deler av det med umiddelbar virkning uten forhåndsvarsel.

3. Personvernerklæring

Personopplysninger som oppgis eller samles inn gjennom eller i forbindelse med dette nettstedet skal bare brukes i samsvar med MMDs personvernerklæring, og disse bruksvilkårene er underlagt personvernerklæringen slik den er offentliggjort på [lenke til personvernerklæring].

4. Ansvarsfraskrivelse

ALL INFORMASJON (INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, TEKST, BILDER, GRAFIKK, LENKER OG ANNET MATERIALE) PÅ NETTSTEDET YTES «SOM DEN ER» OG «I DEN GRAD DEN ER TILGJENGELIG». MMD OG DERES DATTERSELSKAPER, FILIALER, PARTNERE, KONSESJONSGIVERE, RETTIGHETSHAVERE AV MERKEVARER OG LEVERANDØRER FRASKRIVER SEG HERVED UTTRYKKELIG I DEN GRAD DET TILLATES VED LOV, ALL FREMSTILLING ELLER GARANTIER AV NOE SLAG, UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE, INKLUDERT GARANTIER FOR SALGBARHET, EGNETHET FOR BESTEMTE FORMÅL, UKRENKELIGHET OG/ELLER RETTIGHETER ELLER MED HENSYN TIL DRIFTEN AV DETTE NETTSTEDET, INNHOLDET ELLER BRUKERINNHOLD. Verken MMD eller deres datterselskaper, filialer, partnere, konsesjonsgivere, rettighetshavere av merkevarer og leverandører garanterer eller foregir at (i) nettstedet vil oppfylle dine behov, (ii) nettstedet ikke vil bli uavbrutt, vil være presist, sikkert eller feilfritt eller (iii) resultatene som fremkommer etter bruk av nettstedet (inkludert all informasjon og materiale på nettstedet) vil være korrekt, komplett, nøyaktig, pålitelig eller på annen måte oppfylle dine behov.

MMD og deres datterselskaper, filialer, partnere, konsesjonsgivere, rettighetshavere av merkevarer og leverandører skal ikke være ansvarlig for avbrudd eller utelatelser på internett, nettverk eller vertstjenester og gir ingen garanti for at nettstedet eller tjenestene som gjør dette nettstedet tilgjengelig eller elektronisk kommunikasjon sendt av MMD, er fri for virus eller andre skadelige elementer.

Materiale som lastes ned eller på annen måte innhentes gjennom bruk av dette nettstedet, skaffes til veie etter ditt eget skjønn og på egen risiko. Du har eneansvaret for eventuell skade på din datamaskin eller tap av data som skyldes nedlasting av slikt materiale.

5. Ansvarsbegrensning

IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER SKAL MMD ELLER NOEN AV DERES DATTERSELSKAPER, FILIALER, PARTNERE, KONSESJONSGIVERE, RETTIGHETSHAVERE AV MERKEVARER ELLER LEVERANDØRER VÆRE ANSVARLIG FOR INDIREKTE SKADER, FØLGESKADER, STRAFFEERSTATNING, DOKUMENTERTE ERSTATNINGSKRAV, SAMT TILFELDIGE ELLER ANDRE SKADER SOM SKYLDES, SKRIVER SEG FRA ELLER ER KNYTTET TIL TILGANG TIL, BRUK AV ELLER MANGLENDE MULIGHET TIL Å GÅ INN PÅ ELLER BRUKE DETTE NETTSTEDET, INNHOLDET ELLER BRUKERINNHOLDET, OG DET SELV OM MMD HAR BLITT GJORT OPPMERKSOM PÅ MULIGHETEN FOR SLIKE HENDELSER, BORTSETT FRA I DEN GRAD SLIKE SKADER MÅTTE OPPSTÅ SOM RESULTAT AV SVINDEL ELLER UREDELIG FEILAKTIG FREMSTILLING FRA MMDS SIDE.

Hvis du bor i et land eller i en delstat som ikke tillater noen av de foregående utelatelsene eller begrensningene av skader eller noen av ansvarsfraskrivelsene i punkt 4 ovenfor, vil ikke slike utelatelser eller begrensninger gjelde for deg, men bare i den grad slike utelatelser eller begrensninger ikke er tillatt. I slike tilfeller skal slike utelatelser eller begrensninger begrenses i størst mulig grad som tillatt gjennom gjeldende lov.

6. Opphavsrett og varemerker

Opphavsrett og all annen eiendomsrett over innhold levert av MMD, deres filialer, datterselskaper, konsesjonsgivere, rettighetshavere av merkevarer og/eller andre partnere, for eksempel, men ikke begrenset til, Koninklijke Philips N.V., programvaren som brukes for å drive og offentliggjøre nettstedet, kompilasjon av data på nettstedet, samt dette nettstedets system, sekvens og arrangement, tilhører MMD og/eller deres rettighetshavere av merkevarer, andre partnere eller konsesjonsgivere. Alle rettigheter til innholdet som ikke uttrykkelig er gitt heri, er forbeholdt.

Alle partnere og forhandlere som MMD har en avtale med for distribusjon eller salg av skjermer, er autorisert til å bruke innholdet på sine kanaler og nettsteder i samsvar med betingelsene vedrørende bruk av innholdet i avtalen med MMD.

Bruk og registrering av navnet MMD er utelukkende reservert for vårt selskap. Du kan ikke registrere eller bruke et selskapsnavn, juridisk navn, handelsnavn, domenenavn eller annet navn, antydning eller beskrivelse, hvor navnet MMD eller lignende navn eller navn som består av en del av navnet MMD utgjør en del og skal heller ikke inkludere noe annet registrert varemerke som tilhører MMD-Monitors & Displays Nederland B.V.

7. Nedstenging av nettstedet

Vi har eneretten til å stenge ned nettstedet eller deler av det, uansett årsak og når som helst, uten forhåndsvarsel eller samtykke. Vi påtar oss ikke noe ansvar eller erstatningsplikt ved unnlatelse av å lagre eller slette innhold.

8. MMDs produkter

Nettstedet kan inneholde referanser til spesifikke MMD-produkter og -tjenester som kanskje ikke er (umiddelbart) tilgjengelige i et bestemt land. Enhver referanse av denne typen verken antyder eller garanterer at slike produkter eller tjenester er tilgjengelige på noe tidspunkt i noe bestemt land. Kontakt lokal bedriftskontakt for MMD for å få mer informasjon.

9. Ugyldighet og atskillelse

Hvis noen av bestemmelsene i disse bruksvilkårene anses å være ugyldige eller ugjennomførlige, vil den ugyldige eller ugjennomførbare bestemmelsen erstattes av en gyldig, gjennomførbar bestemmelse som ligger tettest mulig opp til intensjonen i den opprinnelige bestemmelsen, og resten av bestemmelsene skal forbli i kraft.

10. Intet avkall på rettigheter

Ingen unnlatelse fra MMDs side av å håndheve noen del av disse bruksvilkårene skal utgjøre noe avkall på noen av MMDs rettigheter i henhold til disse bruksvilkårene, enten for tidligere eller fremtidige handlinger fra en persons side. Det er bare et spesifikt, skriftlig kravsfrafall signert av en autorisert representant for MMD som skal gi noen juridisk effekt overhodet.

11. Konfliktløsning

Disse bruksvilkårene skal reguleres av og fortolkes i samsvar med lovene i Nederland. Du godkjenner den ikke-eksklusive jurisdiksjonen til domstolene i Amsterdam i Nederland ved eventuelle konflikter, krav eller påtalerett som skyldes eller er knyttet til disse bruksvilkårene eller din bruk av dette nettstedet, inkludert eventuelle konflikter relatert til eksistensen eller gyldigheten til disse bruksvilkårene, under forutsetning av at du samtykker i å rette slike konflikter, krav eller påtaleretter utelukkende til domstolene i Amsterdam, Nederland.

Sist oppdatert: oktober 2022