Gebruiksvoorwaarden

Deze website (hierna "website") wordt u aangeboden door MMD-Monitors & Displays Nederland B.V., Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam (hierna "MMD").

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op uw toegang tot en uw gebruik van deze website. Ook kunnen specifieke voorwaarden van toepassing zijn op specifieke inhoud, gegevens, materialen of informatie op of beschikbaar via deze website (hierna "inhoud"). Dergelijke specifieke voorwaarden kunnen een aanvulling vormen op deze gebruiksvoorwaarden of, indien en dan alleen voor zover uitdrukkelijk aangegeven, deze gebruiksvoorwaarden vervangen.

1. Aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden

Door deze website te bezoeken of te gebruiken gaat u ermee akkoord wettelijk gebonden te zijn aan de gebruiksvoorwaarden en alle voorwaarden die hierin zijn opgenomen of waarnaar wordt verwezen of eventuele aanvullende voorwaarden die op deze website worden vermeld. Als u NIET akkoord gaat met al deze voorwaarden, dient u deze website NIET te bezoeken of te gebruiken.

2. Wijziging van de gebruiksvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde door MMD worden gewijzigd. Dergelijke gewijzigde gebruiksvoorwaarden worden van kracht bij het publiceren ervan. Door de website na een dergelijke publicatie te blijven bezoeken of gebruiken, wordt u geacht de gewijzigde gebruiksvoorwaarden te hebben aanvaard. U wordt geadviseerd de toepasselijke voorwaarden regelmatig na te lezen. Andere websites van MMDI kunnen hun eigen gebruiksvoorwaarden hebben die van toepassing zijn op deze websites.

MMD behoudt zich het recht voor om de website of de inhoud van de website te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen of te wijzigen of bij te werken. MMD behoudt zich het recht voor om te allen tijde en om welke reden dan ook naar eigen goeddunken de toegang van een persoon tot de website of enig deel daarvan met onmiddellijke ingang zonder voorafgaande kennisgeving te beperken, te weigeren of te beëindigen.

3. Privacybeleid

Persoonlijke informatie verstrekt of verzameld via of in verband met deze website zal uitsluitend worden gebruikt in overeenstemming met het privacybeleid van MMD en deze gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het privacybeleid zoals gepubliceerd op [link naar Privacybeleid].

4. Disclaimer

ALLE INFORMATIE (WAARONDER MAAR NIET BEPERKT TOT TEKST, FOTO'S, AFBEELDINGEN, LINKS EN ANDER MATERIAAL) OP DE WEBSITE WORDT VERSTREKT "ZOALS DEZE IS" EN "ZOALS BESCHIKBAAR". MMD EN ZIJN DOCHTERONDERNEMINGEN, GELIEERDE ONDERNEMINGEN, PARTNERS, LICENTIEGEVERS, MERKLICENTIEHOUDERS EN LEVERANCIERS VERSTREKKEN GEEN ENKELE VERKLARING OF GEVEN GEEN ENKELE GARANTIE VAN WELKE AARD DAN OOK, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT DE VERKOOPBAARHEID, DE GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, DE AFWEZIGHEID VAN INBREUKEN OF MET BETREKKING TOT DE WERKING VAN DEZE WEBSITE, DE INHOUD OF DE GEBRUIKERSINHOUD, VOOR ZOVER DAT WETTELIJK IS TOEGESTAAN.
MMD noch zijn dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, licentiegevers, merklicentiehouders en leveranciers garanderen of verklaren dat (i) de website aan uw eisen voldoet, dat (ii) de website ononderbroken en tijdig beschikbaar is en dat deze veilig en vrij van fouten is, en dat (iii) de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de website (met inbegrip van alle informatie en al het materiaal op deze website) correct, volledig, nauwkeurig en betrouwbaar zijn, of anderszins aan uw eisen voldoen.

MMD en zijn dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, licentiegevers, merklicentiehouders en leveranciers zijn niet aansprakelijk voor onderbrekingen in of het wegvallen van internet-, netwerk- of hostingdiensten en garanderen niet dat de website of de diensten die deze website beschikbaar maken of de door MMD verzonden elektronische communicatie vrij zijn van virussen of andere schadelijke elementen.

Het downloaden of anderszins verkrijgen van materiaal via het gebruik van deze website geschiedt naar eigen inzicht en op eigen risico. U bent als enige verantwoordelijk voor eventuele schade aan uw computersysteem of verlies van gegevens als gevolg van het downloaden van dergelijk materiaal.

5. Beperking van aansprakelijkheid

IN GEEN GEVAL ZAL MMD OF EEN VAN ZIJN DOCHTERONDERNEMINGEN, GELIEERDE ONDERNEMINGEN, PARTNERS, LICENTIEGEVERS, MERKLICENTIEHOUDERS OF LEVERANCIERS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE INDIRECTE SCHADE, GEVOLGSCHADE, BOETES, SPECIALE OF INCIDENTELE SCHADE OF ANDERE SCHADE DIE HET GEVOLG IS VAN, VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET DE TOEGANG TOT, HET GEBRUIK VAN OF DE ONMOGELIJKHEID TOT TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE, DE INHOUD OF DE GEBRUIKERSINHOUD, ZELFS ALS MMD OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE, BEHALVE VOOR ZOVER DERGELIJKE SCHADE HET GEVOLG IS VAN FRAUDE OF EEN FRAUDULEUZE VOORSTELLING VAN ZAKEN DOOR MMD.

Als u in een land of staat woont die geen van de voorgaande uitsluitingen of beperkingen van aansprakelijkheid of een van de uitsluitingen van garantie in paragraaf 4 hierboven toestaat, zijn dergelijke uitsluitingen of beperkingen niet op u van toepassing, maar alleen in de mate waarin dergelijke uitsluitingen of beperkingen niet zijn toegestaan. In dat geval worden dergelijke uitsluitingen of beperkingen beperkt tot de grootste mate die door de toepasselijke wetgeving wordt toegestaan.

6. Auteursrecht en handelsmerken

Het auteursrecht en alle andere eigendomsrechten op de inhoud verstrekt door MMD, zijn gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen, licentiegevers, merklicentiehouders en/of andere partners, zoals maar niet beperkt tot Koninklijke Philips N.V., de software voor het beheren en publiceren van de website, het opstellen van gegevens op de website en de indeling, de volgorde en de rangschikking van deze website, behoren alle toe aan MMD en/of zijn merklicentiehouders, andere partners of licentiegevers. Alle rechten op de inhoud die hierin niet uitdrukkelijk zijn verleend, worden voorbehouden.

Alle partners en wederverkopers waarmee MMD een overeenkomst heeft voor de distributie of verkoop van monitoren zijn gerechtigd de inhoud op hun kanalen en websites te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen betreffende het gebruik van de inhoud in de overeenkomst met MMD.

Het gebruik en de registratie van de naam MMD is exclusief voorbehouden aan onze onderneming. U mag geen bedrijfsnaam, statutaire naam, handelsnaam, domeinnaam of andere naam, aanduiding of omschrijving registreren of gebruiken, waarvan de MMD-naam of een daarop gelijkende naam of een naam die bestaat uit een deel van de MMD-naam of enig ander geregistreerd handelsmerk van MMD-Monitors & Displays Nederland B.V. deel uitmaakt.

7. Stilleggen van de website

We hebben het alleenrecht om te besluiten tot het stilleggen van de website of enig deel daarvan, om welke reden dan ook op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving of toestemming. We aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor het niet opslaan of verwijderen van inhoud.

8. MMD-producten

De website kan verwijzingen bevatten naar specifieke MMD-producten en -diensten die mogelijk niet (direct) beschikbaar zijn in een bepaald land. Een dergelijke verwijzing impliceert of garandeert niet dat dergelijke producten of diensten te allen tijde beschikbaar zijn in een bepaald land. Neem contact op met uw lokale MMD-vertegenwoordiger voor meer informatie.

9. Scheidbaarheid

Als een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden ongeldig of onuitvoerbaar wordt geacht, dan wordt de ongeldige of onuitvoerbare bepaling vervangen door een geldige, uitvoerbare bepaling die de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling het meest benadert en worden de overige bepalingen gehandhaafd.

10. Geen afstand van recht

Als MMD enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden niet afdwingt, betekent dit niet dat MMD afziet van zijn rechten uit hoofde van deze gebruiksvoorwaarden, ongeacht of het gaat om handelingen van een persoon in het verleden of in de toekomst. Alleen een specifieke, schriftelijke verklaring van afstand, ondertekend door een bevoegde vertegenwoordiger van MMD, heeft enig rechtsgevolg.

11. Geschillenbeslechting

Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en dienen te worden geïnterpreteerd volgens Nederlands recht. U gaat ermee akkoord dat alle geschillen, claims of andere juridische acties die voortvloeien uit of verband houden met deze gebruiksvoorwaarden of uw gebruik van deze website, met inbegrip van eventuele geschillen over het bestaan of de geldigheid van deze gebruiksvoorwaarden, zijn onderworpen aan de niet-exclusieve jurisdictie van de rechtbank te Amsterdam en u verbindt zich ertoe dergelijke geschillen, claims of andere juridische acties uitsluitend voor te leggen aan de rechtbank te Amsterdam.

Laatste versie: oktober 2022