Latvia (Latvian)

Lietošanas Noteikumiem

Šo tīmekļa vietni (""Vietne"") jums piedāvā uzņēmums MMD-Monitors & Displays Nederland B.V., Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam, The Netherlands (""MMD"").

Vietnes piekļuve un izmantošana ir pakļauta šādiem Lietošanas noteikumiem. Uz konkrētu saturu, datiem, materiāliem vai informāciju (""Saturs""), kas ir ietverti Vietnē vai pieejami ar tās starpniecību, var attiekties arī īpaši noteikumi un nosacījumi. Šie īpašie noteikumi var papildināt šos Lietošanas noteikumus vai, ja un tikai ciktāl tas ir skaidri noteikts, aizstāt šos Lietošanas noteikumus.

1.Piekrišana Lietošanas noteikumiem

Piekļūstot šai Vietnei vai to izmantojot, jūs piekrītat, ka jums ir juridiski saistoši Lietošanas noteikumi un visi noteikumi un nosacījumi, kas ietverti vai uz kuriem ir atsauces šajā vietnē, vai jebkuri papildu noteikumi un nosacījumi, kas izklāstīti šajā Vietnē. Ja jūs NEPIEKRĪTAT visiem šiem noteikumiem, jums NEDRĪKST piekļūt šai Tīmekļa vietnei vai to izmantot.

"

2. Noteikumu grozīšana

Uzņēmums MMD var grozīt šos Lietošanas noteikumus jebkurā laikā. Šādi Lietošanas noteikumi ar grozījumiem stājas spēkā to publicēšanas brīdī. Ja jūs turpināt piekļūt Vietnei vai izmantot to pēc šādas publicēšanas, tiks uzskatīts, ka jūs piekrītat grozītajiem Lietošanas noteikumiem. Mēs iesakām jums regulāri pārskatīt visus piemērojamos noteikumus un nosacījumus. Citās uzņēmuma MMD tīmekļa vietnēs var būt savi lietošanas noteikumi, kas attiecas uz šādām tīmekļa vietnēm.

Uzņēmums MMD patur tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma pārtraukt vai veikt izmaiņas vai atjauninājumus Vietnē vai Vietnes Saturā. Uzņēmums MMD patur tiesības ierobežot, atteikt piekļuvē vai pārtraukt jebkuras personas piekļuvi Vietnei vai jebkurai tās daļai ar tūlītēju spēku bez iepriekšēja brīdinājuma jebkurā laikā un jebkāda iemesla dēļ pēc saviem ieskatiem.

3. Paziņojums par konfidencialitāti

Personas informācija, kas sniegta vai apkopota, izmantojot šo Vietni vai saistībā ar to, drīkst būt izmantota tikai saskaņā ar uzņēmuma MMD Paziņojumu par konfidencialitāti, un uz šiem Lietošanas noteikumiem attiecas Paziņojums par konfidencialitāti, kas publicēts [saite uz Paziņojumu par konfidencialitāti].

4. Atrunas

VISA INFORMĀCIJA (TOSTARP, BET NE TIKAI, TEKSTS, ATTĒLI, GRAFIKI, SAITES UN CITI MATERIĀLI) VIETNĒ TIEK SNIEGTA ""KĀ IR"" UN ""KĀ IR PIEEJAMA"". UZŅĒMUMS MMD UN TĀ MEITASUZŅĒMUMI, SAISTĪTIE UZŅĒMUMI, PARTNERI, LICENČU DEVĒJI, ZĪMOLU LICENČU SAŅĒMĒJI UN PIEGĀDĀTĀJI AR ŠO, CIKTĀL TO PIEĻAUJ LIKUMS, SKAIDRI ATSAKĀS NO JEBKĀDIEM APLIECINĀJUMIEM VAI GARANTIJĀM, SKAIDRI IZTEIKTĀM VAI NETIEŠĀM, TOSTARP PIEMĒROTĪBAS, ATBILSTĪBAS KĀDAM KONKRĒTĀM MĒRĶIM, PĀRKĀPUMU NEESAMĪBU, VAI PAR ŠĪS VIETNES DARBĪBU, SATURU VAI LIETOTĀJU SATURU. Ne uzņēmums MMD, ne tā meitasuzņēmumi, saistītie uzņēmumi, partneri, licenču devēji, zīmolu licenču saņēmēji un piegādātāji negarantē un nesniedz nekādus apliecinājumus, ka (i) Vietne atbildīs jūsu prasībām, (ii) Vietne darbosies nepārtraukti, savlaicīgi, droši un bez kļūdām vai (iii) rezultāti, ko var iegūt, izmantojot Vietni (tostarp jebkuru informāciju un materiālus šajā Vietnē), būs pareizi, pilnīgi, precīzi, uzticami vai kā citādi atbildīs jūsu prasībām.

Uzņēmums MMD un tā meitasuzņēmumi, saistītie uzņēmumi, partneri, licenču devēji, zīmolu licenču saņēmēji un piegādātāji neuzņemas atbildību par pārtraukumiem vai nepilnībām interneta, tīkla vai mitināšanas pakalpojumos un negarantē, ka Vietne vai pakalpojumi, kas nodrošina šīs Vietnes pieejamību, vai uzņēmuma MMD nosūtītie elektroniskie paziņojumi nesatur vīrusus vai citus kaitīgus elementus.

Visi materiāli, kas lejupielādēti vai citādi iegūti, izmantojot šo Vietni, tiek lejupielādēti pēc jūsu ieskatiem un uz jūsu pašu atbildību. Jūs pats esat atbildīgs par jebkādiem datorsistēmas bojājumiem vai datu zudumiem, kas radušies, lejupielādējot jebkādu šādu materiālu.

5. Atbildības ierobežojums

NEKĀDĀ GADĪJUMĀ UZŅĒMUMS MMD VAI KĀDS NO TĀ MEITASUZŅĒMUMIEM, SAISTĪTIEM UZŅĒMUMIEM, PARTNERIEM, LICENČU DEVĒJIEM, ZĪMOLU LICENČU SAŅĒMĒJIEM UN PIEGĀDĀTĀJIEM NAV ATBILDĪGS PAR JEBKĀDIEM NETIEŠIEM, SODOŠA RAKSTURA, SPECIĀLIEM UN NEJAUŠIEM VAI CITIEM ZAUDĒJUMIEM, KAS KAS RODAS, IZRIET NO VAI IR SAISTĪTI AR PIEKĻUVI ŠAI VIETNEI, TĀS IZMANTOŠANU, SATURU VAI NESPĒJU PIEKĻŪT VAI IZMANTOT ŠO VIETNI, SATURU VAI LIETOTĀJA SATURU, PAT JA UZŅĒMUMS MMD IR INFORMĒTS PAR ŠĀDU ZAUDĒJUMU IESPĒJAMĪBU, IZŅEMOT GADĪJUMUS, KAD ŠĀDI ZAUDĒJUMI RADUŠIES UZŅĒMUMA MMD VEIKTĀS KRĀPŠANAS VAI ĻAUNPRĀTĪGAS SAGROZĪŠANAS REZULTĀTĀ.

Ja jūs dzīvojat valstī vai štatā, kas nepieļauj nevienu no iepriekš minētajiem atbildības izņēmumiem vai ierobežojumiem vai jebkuru no iepriekš 4. sadaļā minētajām garantiju atrunām, šādi izņēmumi vai ierobežojumi jums netiks piemēroti, bet tikai tādā apmērā, kādā šādi izņēmumi vai ierobežojumi nav atļauti. Šādā gadījumā šādi izņēmumi vai ierobežojumi tiks ierobežoti tiktāl, ciktāl to pieļauj piemērojamie tiesību akti.

6. Autortiesības un preču zīmes

Autortiesības un visas citas īpašumtiesības uz Saturu, ko nodrošina uzņēmums MMD, tā saistītie uzņēmumi, meitasuzņēmumi, licences devēji, zīmola licences saņēmēji un/vai citi partneri, piemēram, bet ne tikai Koninklijke Philips N.V., programmatūra, kas paredzēta Vietnes darbībai un publicēšanai, Vietnē sniegto datu kopums, kā arī šīs Vietnes kārtība, secība un izkārtojums pieder uzņēmumam MMD un/vai tās zīmola licences saņēmējiem, citiem partneriem vai licences devējiem. Visas tiesības uz Saturu, kas nav skaidri piešķirtas šeit, ir aizsargātas.

Visiem partneriem un tālākpārdevējiem, ar kuriem uzņēmumam MMD ir noslēgts līgums par monitoru izplatīšanu vai pārdošanu, ir atļauts izmantot Saturu savos kanālos un tīmekļa vietnēs saskaņā ar noteikumiem par Satura izmantošanu, kas atrunāti līgumā ar MMD.

Uzņēmuma MMD nosaukuma izmantošana un reģistrācija ir ekskluzīvi rezervēta mūsu uzņēmumam. Jūs nedrīkstat ne reģistrēt, ne izmantot uzņēmuma nosaukumu, statūtos norādīto nosaukumu, tirdzniecības nosaukumu, domēna nosaukumu vai citu nosaukumu, norādi vai aprakstu, kura sastāvdaļa ir MMD nosaukums vai tam līdzīgs nosaukums, vai nosaukums, kas sastāv no MMD nosaukuma daļas, kā arī tas nedrīkst ietvert nevienu citu reģistrētu preču zīmi, kas pieder MMD-Monitors & Displays Nederland B.V.

"

7. Vietnes slēgšana

Mums ir ekskluzīvas tiesības jebkurā laikā bez brīdinājuma vai piekrišanas slēgt Vietni vai tās daļu jebkāda iemesla dēļ. Mēs neuzņemsimies nekādu atbildību par nespēju saglabāt vai dzēst jebkādu Saturu.

8. Uzņēmuma MMD produkti

Vietnē var būt atsauces uz konkrētiem uzņēmuma MMD produktiem un pakalpojumiem, kas var nebūt (uzreiz) pieejami konkrētā valstī. Jebkura šāda atsauce nenozīmē un negarantē, ka šādi produkti vai pakalpojumi jebkurā laikā būs pieejami jebkurā konkrētā valstī. Lai saņemtu papildu informāciju, sazinieties ar vietējo uzņēmuma MMD kontaktpersonu.

9. Nodalāmība

Ja kāds no šo Lietošanas noteikumu noteikumiem tiks atzīts par spēkā neesošu vai neizpildāmu, tad spēkā neesošais vai neizpildāmais noteikums tiks aizstāts ar spēkā esošu, izpildāmu noteikumu, kas pēc iespējas vairāk atbilst sākotnējā noteikuma mērķim, un pārējiem noteikumiem jābūt izpildītiem.

10. Tiesību saglabāšana

Pat ja uzņēmums MMD nespēj izpildīt kādu no šo Lietošanas noteikumu daļām, tas nenozīmē atteikšanos no jebkurām uzņēmuma MMD tiesībām, kas paredzētas šajos Lietošanas noteikumos, neatkarīgi no tā, vai tas attiecas uz jebkuras personas iepriekšējām vai turpmākām darbībām. Juridisks spēks ir tikai uzņēmuma MMD pilnvarotā pārstāvja parakstītam īpašam rakstiskam atteikumam no tiesībām.

11. Strīdu izšķiršana

Šos Lietošanas noteikumus reglamentē un tie ir jāinterpretē saskaņā ar Nīderlandes tiesību aktiem. Jūs piekrītat Amsterdamas (Nīderlande) tiesu neekskluzīvajai jurisdikcijai attiecībā uz jebkādiem strīdiem, prasībām vai prasību pieteikumiem, kas izriet no šiem Lietošanas noteikumiem vai ir saistīti ar šiem Lietošanas noteikumiem vai šīs Vietnes lietošanu, tostarp strīdiem par šo Lietošanas noteikumu esamību vai spēkā esamību, ar nosacījumu, ka Jūs piekrītat nodot visus šādus strīdus, prasības vai prasību pieteikumus tikai Amsterdamas (Nīderlande) tiesām.

Pēdējais atjauninājums: 2022. gada oktobris