Privaatsusavaldus

Selle veebilehe („veebileht“) on teile kättesaadavaks teinud MMD-Monitors & Displays Nederland B.V., Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam, Holland (""MMD"").

Juurdepääs veebilehele ja selle kasutamine toimub vastavalt järgmistele kasutustingimustele. Veebisaidil sisalduva või selle kaudu kättesaadava teatud sisu, andmete, materjali või teabe („sisu“) suhtes võivad kehtida ka eritingimused. Need eritingimused võivad neid kasutustingimusi täiendada või, kui see on sõnaselgelt sätestatud, neid asendada.

"

1.Kasutustingimuste aktsepteerimine

Minnes sellele veebisaidile või kasutades seda nõustute, et olete õiguslikult seotud kasutustingimuste ja kõigi selles sisalduvate või viidatud tingimuste või mis tahes täiendavate tingimustega, mis on sellel veebisaidil sätestatud. Kui te EI nõustu kõigi nende tingimustega, ei tohiks te sellele veebisaidile juurde pääseda ega seda kasutada.

2. Tingimuste muutmine

MMD võib neid kasutustingimusi igal ajal muuta. Sellised muudetud kasutustingimused jõustuvad avaldamisel. Kui jätkate veebisaidile juurdepääsemist või selle kasutamist pärast sellist avaldamist, loetakse, et olete muudetud kasutustingimustega nõustunud. Teil soovitatakse regulaarselt läbi vaadata kõik kohaldatavad tingimused. Teistel MMD veebisaitidel võivad olla oma kasutustingimused, mis kehtivad nende veebisaitide suhtes.

MMD jätab endale õiguse veebisaidi või veebisaidi sisu suhtes igal ajal ilma etteteatamiseta muudatusi või uuendusi teha. MMD jätab endale õiguse piirata, keelata või lõpetada mis tahes isiku juurdepääsu veebisaidile või selle mis tahes osale kohe ilma etteteatamiseta igal ajal ja mis tahes põhjusel omal äranägemisel.

3. Privaatsusavaldused

Ettevõtte kaudu või seoses selle veebilehega esitatud või kogutud isikuandmeid kasutatakse ainult kooskõlas MMD privaatsusavaldusega ja käesolevate kasutustingimuste suhtes kohaldatakse [link privaatsusavaldusele].

4. Tagatised

KÕIK VEEBISAIDIL OLEV TEAVE (SEALHULGAS, AGA MITTE PIIRAVALT, TEKSTID, PILDID, GRAAFIKAD, LINGID JA MUUD MATERJALID) ESITATAKSE OLEMASOLEVAL JA SAADAOLEVAL KUJUL. MMD JA TEMA TÜTARETTEVÕTJAD, SIDUSETTEVÕTJAD, PARTNERID, LITSENTSIANDJAD, KAUBAMÄRGI LITSENTSIOMANIKUD JA TARNIJAD KEELDUVAD SIINKOHAL SEADUSEGA LUBATUD ULATUSES IGASUGUSTEST KINNITUSTEST VÕI GARANTIIDEST, SÕNASELGETEST VÕI KAUDSETEST, SEALHULGAS GARANTIIDEST KAUBANDUSLIKU SOBIVUSE, SOBIVUSE MINGIKS KONKREETSEKS OTSTARBEKS, MITTEVASTAVUSE VÕI SELLE VEEBILEHE, SISU VÕI KASUTAJASISU TOIMIMISE KOHTA. Ei MMD ega tema tütarettevõtjad, sidusettevõtjad, partnerid, litsentsiandjad, kaubamärgi litsentsisaajad ega tarnijad garanteeri ega anna mingeid tagatisi, et (i) veebisait vastab teie nõuetele, (ii) veebisait toimib katkematult, õigeaegselt, turvaliselt või vigadeta või (iii) veebisaidi (sealhulgas selle veebisaidi mis tahes teabe ja materjalide) kasutamisel saadavad tulemused on õiged, täielikud, täpsed, usaldusväärsed või vastavad muul viisil teie nõuetele.

MMD ja tema tütar- ja sidusettevõtjad, partnerid, litsentsiandjad, kaubamärgi litsentsisaajad ning tarnijad ei vastuta interneti-, võrgu- või majutusteenuste katkestuste või puuduste eest ega garanteeri, et veebisait või teenused, mille kaudu see veebisait on kättesaadav, või MMD poolt saadetud elektrooniline side on vaba viirustest või muudest kahjulikest elementidest.

Selle veebilehe kasutamise kaudu materjali allalaadimine või muul viisil saamine toimub teie enda äranägemisel ja vastutusel. Te olete ainuisikuliselt vastutav mis tahes kahju eest teie arvutisüsteemile või andmete kadumise eest, mis tuleneb sellise materjali allalaadimisest.

5. Vastutuse piiramine

MMD VÕI SELLE TÜTARETTEVÕTTED, SIDUSETTEVÕTTED, PARTNERID, LITSENTSIANDJAD, KAUBAMÄRGILITSENTSISAAJAD VÕI TARNIJAD EI VASTUTA MINGIL JUHUL KAUDSETE, TINGIMUSLIKE, KARISTUSLIKE, ERILISTE, JUHUSLIKE VÕI MUUDE KAHJUDE EEST, MIS TULENEVAD VEEBISAIDILE, SISULE VÕI KASUTAJA SISULE JUURDEPÄÄSUST, VÕI ON SELLEGA SEOTUD, SELLE KASUTAMISEST VÕI SUUTMATUSEST SELLELE JUURDE PÄÄSEDA VÕI KASUTADA, ISEGI KUI MMD-D ON TEAVITATUD SELLISTE KAHJUDE TEKKIMISE VÕIMALUSEST, VÄLJA ARVATUD JUHUL, KUI NEED KAHJUD TULENEVAD MMD POOLSEST PETTUSEST VÕI PETTURLIKUST VALEANDMETE ESITAMISEST.

Kui te elate riigis või kohas, kus ei ole lubatud ükski eespool nimetatud vastutuse välistamine või piiramine või mõni eespool punktis 4 toodud garantiide välistamine, ei kehti sellised välistused või piirangud teie suhtes, kuid ainult selles ulatuses, milles need välistused või piirangud ei ole lubatud. Sellisel juhul piirduvad sellised välistused või piirangud suurimas kohaldatava õigusega lubatud ulatuses.

6. Autoriõigused ja kaubamärgid

Turundus- ja kõik muud omandiõigused MMD, tema sidusettevõtete, tütarettevõtete, litsentsiandjate, kaubamärgi litsentsisaajate ja/või muude partnerite, näiteks Koninklijke Philips N.V., poolt pakutava sisu, veebilehe käitamiseks ja avaldamiseks vajaliku tarkvara, veebilehe andmete koostamise ning veebilehe järjestuse, järjestuse ja korralduse osas kuuluvad MMD-le ja/või tema kaubamärgi litsentsisaajatele, muudele partneritele või litsentsiandjatele. Kõik õigused sisule, mida siinkohal sõnaselgelt ei ole antud, on reserveeritud.

Kõigil partneritel ja edasimüüjatel, kellega MMD-l on leping monitoride levitamiseks või müügiks, on õigus kasutada Sisu oma kanalites ja veebilehtedel vastavalt MMD-ga sõlmitud lepingus sisalduvatele Sisu kasutamist käsitlevatele sätetele.

Nime MMD kasutamine ja registreerimine on reserveeritud ainult meie ettevõttele. Te ei tohi registreerida ega kasutada ettevõtte nime, põhikirjajärgset nime, ärinime, domeeninime ega muud nime, tähist või kirjeldust, mille osaks on MMD nimi või mõni sellega sarnane nimi või nimi, mis koosneb MMD nime osast, ega sisaldada ühtegi muud registreeritud kaubamärki, mis kuulub MMD-Monitors & Displays Nederland B.V.

7. Saidi sulgemine

Meil on ainuõigus sulgeda veebisait või selle mis tahes osa mis tahes põhjusel igal ajal ilma etteteatamise või nõusolekuta. Me ei kanna vastutust ega vastutust mis tahes sisu mittehoiustamise või kustutamise eest.

8. MMD tooted

Veebisait võib sisaldada viiteid konkreetsetele MMD toodetele ja teenustele, mis ei pruugi konkreetses riigis (kergesti) saadaval olla. Sellised viited ei tähenda ega garanteeri, et sellised tooted või teenused on mis tahes ajal mis tahes konkreetses riigis kättesaadavad. Täiendava teabe saamiseks võtke palun ühendust oma kohaliku MMD kontaktisikuga.

9. Eraldatavus

Kui käesolevate kasutustingimuste mis tahes säte tunnistatakse kehtetuks või jõustamatuks, asendatakse kehtetu või jõustamatu säte kehtiva ja jõustatava sättega, mis vastab kõige rohkem esialgse sätte eesmärgile, ning ülejäänud sätted jäävad jõusse.

10. Mitteloobumine

MMD poolt käesolevate kasutustingimuste mis tahes osa jõustamata jätmine ei tähenda MMD poolset käesolevatest kasutustingimustest tulenevatest õigustest loobumist, olenemata sellest, kas tegemist on mis tahes isiku varasemate või tulevaste tegevustega. Ainult MMD volitatud esindaja poolt allkirjastatud konkreetsel kirjalikul loobumisel on õiguslik mõju.

11. Vaidluste lahendamine

Neid kasutustingimusi reguleeritakse ja tõlgendatakse vastavalt Hollandi seadustele. Te nõustute, et Amsterdami (Holland) kohtud on ainupädevad kõikide vaidluste, nõuete või hagiavalduste puhul, mis tulenevad käesolevatest kasutustingimustest või on seotude nende või käesoleva veebisaidi kasutamisega, sealhulgas kõikide vaidluste puhul, mis on seotud käesolevate kasutustingimuste olemasolu või kehtivusega, tingimusel et nõustute, et kõik sellised vaidlused, nõuded või hagiavaldused esitatakse eranditult Amsterdami (Holland) kohtutele.

Viimane uuendus: oktoober, 2022