Privaatsusavaldus

MMD-MONITORS & DISPLAYS NEDERLAND B.V.

PRIVAATSUSAVALDUS

Sissejuhatus

Ettevõtte MMD-Monitors & Displays Nederland B.V. (edaspidi “MMD”) eesmärk on kaitsta teie privaatsust. Käesolevast privaatsusavaldusest saate lugeda, milliseid isikuandmeid MMD teie kohta kogub ja kuidas neid töödeldakse. Käesolevat privaatsusavaldust kohaldatakse isikuandmete suhtes, mida töödeldakse Evnia veebilehe külastamisel.

MMD kasutab teie jagatud isikuandmeid, et vastata teie päringutele, täiustada veelgi meie tooteid ja teenuseid ning teie kasutuskogemust. Käesoleva privaatsusavalduse eesmärk on anda teile selge ülevaade sellest, kuidas MMD kasutab teie esitatud isikuandmeid, teie õigusi ja võimalusi oma isikuandmete haldamiseks ning kuidas MMD kaitseb teie privaatsust. Samuti on selles märgitud, milliseid isikuandmeid MMD kogub, kui te seda veebisaiti külastate, ning kuidas MMD teie isikuandmeid kasutab ja milliste kolmandate isikutega neid andmeid jagatakse. Sellest privaatsusavaldusest saate ka teada, millistel eesmärkidel võib MMD või sellega seotud ettevõte teie isikuandmeid kasutada.

Muudatused

MMD jätab endale õiguse teha käesolevasse privaatsusavaldusse muudatusi, näiteks seadusandlike muudatuste tõttu. Viimane versioon on alati leitav sellel leheküljel.

Seda privaatsusavaldust on uuendatud 19. oktoobril 2022.

Kontaktandmed

Kõikide privaatsusega seotud küsimustega seotud kirjavahetuse puhul võtke palun ühendust MMD andmekaitseametiga e-posti aadressil privacy@tpv-tech.com.

MMD kui vastutav töötleja

Selle veebisaidi puhul tegutseb MMD vastutava töötlejana ja määrab seega kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgi ja vahendid ning kohalduvad käesoleva privaatsusavalduse sätted, välja arvatud juhul, kui konkreetselt on mainitud teisiti. Kui järgnevalt viidatakse MMD-le, tähendab see ka selle tütarettevõtteid. Need MMD tütarettevõtted vastutavad teie isikuandmete töötlemise eest, kui kasutate vastava ettevõtte teenuseid.

Sissejuhatus ja käesoleva privaatsusavalduse kohaldamisala

MMD kasutab teie jagatud isikuandmeid, et vastata teie päringutele, parandada oma tooteid ja teenuseid ning pakkuda teile optimaalset kogemust. Käesoleva privaatsusavaldusega annab MMD teile ülevaate sellest, kuidas ta kasutab ja kaitseb teie isikuandmeid, ning pakub teile võimalust oma isikuandmeid ise hallata. Siin antakse ülevaade sellest, milliseid isikuandmeid teie kohta kogutakse, kui külastate meie veebisaiti, ja milliste kolmandate isikutega MMD teie isikuandmeid jagab. MMD kasutab teie isikuandmeid allpool kirjeldatud eesmärkidel.

"

Teie kohta kogutud isikuandmed

Mõiste “isikuandmed” hõlmab käesolevas privaatsusavalduses kasutatud tähenduses kogu teavet tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta, eelkõige selliseid tunnuseid nagu nimi, identifitseerimisnumber, asukohaandmed, veebitunnus või üks või mitu elementi, mis iseloomustavad selle füüsilise isiku füüsilist, füsioloogilist, geneetilist, psühholoogilist, majanduslikku, kultuurilist või sotsiaalset identiteeti. MMD kogub eri liiki isikuandmeid, sealhulgas järgmisi (kui see on kohaldatav).

Automaatselt kogutud teave

MMD kogub isikuandmeid ka oma veebisaidi kasutamise kaudu, näiteks:

 • andmed teie külastuse ja sirvimiskäitumise kohta. Kui külastate MMD veebisaiti, saadetakse teie brauserist andmeid MMD serveritele. Seega kogub MMD selliseid isikuandmeid nagu: teie IP-aadress;ate, külastuse aeg ja kestus,;referral URL (sait, kust külastaja tuli);
  • meie veebisaidil külastatud leheküljed;
  • ja teave seadme ning brauseri kohta (näiteks brauseri tüüp ja versioon, operatsioonisüsteem jne).
 • Küpsised ja muud sarnased tehnikad: MMD ja tema partnerid kasutavad teie veebisaitide külastamise ning kasutamise ajal andmete kogumiseks ja salvestamiseks tehnikat, näiteks ühe või mitme küpsise või muu sarnase tehnika saatmist teie seadmesse. MMD küpsiste lehel leiate lisateavet küpsiste ja muude sarnaste tehnikate kasutamise ning selle kohta, kuidas neid keelata.
 • Asukohaandmed: kui kasutate teenust mobiilseadmes, kus teie asukoht on lubatud, küsime teilt eelnevalt luba koguda ja töödelda teie asukohaandmeid, näiteks mobiilseadme poolt saadetud GPS-signaalide kaudu. Tavaliselt saate oma asukoha edastamise keelata enda seadme seadete kaudu. Me teavitame teid alati, kui kasutame asukohaandmeid.

Teabeallikad

Suur osa isikuandmetest, mida MMD teie kohta kogub, on teave, mille olete esitanud vabatahtlikult, näiteks meie veebisaitide kaudu, nagu eespool loetletud. Muud allikad, mille kaudu teie isikuandmeid võidakse saada järgmiselt:

 • teistelt TPV kontserni osadelt; ja
 • kolmandatelt osapooltelt (näiteks värbamisagentuurid, reitinguagentuurid, õiguskaitse-/reguleerivad asutused jne), kes võivad samuti pakkuda avalikult kättesaadavaid lähteandmeid.
 • MMD esitab teile taotluse korral koopia selles kontekstis töödeldud isikuandmetest.

Teie isikuandmete kasutamine

Isikuandmeid, mida MMD kogub näiteks siis, kui te kandideerite MMD veebisaidi kaudu, kasutatakse identifitseerimiseks ja autentimiseks. MMD loob teie jaoks profiili, mis sisaldab teie avalduse töötlemiseks vajalikku teavet. Neid võib kombineerida ka muude sisemiste ja väliste allikate kaudu saadud isikuandmetega. Neid isikuandmeid võib kasutada järgmistel eesmärkidel.

1. Teie päringutele vastamine, toodete ja klienditeeninduse parandamine: teie isikuandmeid töödeldakse teie profiili loomiseks eesmärgiga vastata teie päringutele, mõista, kuidas te kasutate meie tooteid ja teenuseid, võimaldades MMD-l arendada paremaid ning asjakohasemaid tooteid ja teenuseid ning parandada veebisaiti (veebisaite). Selline töötlemine on vajalik MMD õigustatud huvides, et vastata teie päringutele, pakkuda paremaid tooteid ja teenuseid.

2. Sihitud ümbersuunamine: MMD veebisait võib kasutada sihitud ümbersuunamise tehnikaid, mille eesmärk on näidata külastajatele, kes olid juba huvitatud toodetest ja/või teenustest, reklaami partnerveebisaitidel. Kui toimub sihitud ümbersuunamine, tehakse seda teie sõnaselge nõusoleku alusel.

3. Reklaamid: ettevõte teeb koostööd väliste partneritega, näiteks SSP-de ja DSP-dega, kes kasutavad jälgimistehnikaid, et paigutada MMD nimel internetti reklaami. Need partnerid koguvad isikuandmeid teie külastuste kohta MMD veebisaidil ja teie suhtluse kohta näiteks reklaamidega. Nad koguvad neid andmeid ainult siis, kui olete andnud loa küpsiste paigutamiseks turunduslikel eesmärkidel.

4. Andmete kvaliteet, profileerimine: kui teie isikuandmed on saadud erinevatest allikatest, liidetakse need andmed teatud juhtudel kokku, et parandada teie toodete ja teenuste mõistmist (näiteks teie poolt otse esitatud andmed võidakse ühendada automaatselt kogutud andmetega, nagu metaandmed, IP-aadressid, brauseri andmed, kolmandatelt isikutelt seaduslikult saadud teave jms). Seda saab kasutada selleks, et saata teile personaalsemaid turundussõnumeid või luua tõhusamaid turunduskampaaniaid. Selline töötlemine on vajalik MMD õigustatud huvides, et tagada teile kõige sobivamad pakkumised toodete kohta ja isikupärastada teie kasutuskogemust. Te võite loobuda isikuandmete ühendamisest teistest allikatest saadud teabega, võttes ühendust MMD-ga.

5. Analüüsid: teie isikuandmeid kasutatakse analüüside ja uuringute tegemiseks. Selline töötlemine on vajalik MMD õigustatud huvides, et paremini mõista kliente ja tagada, et teenused vastaksid klientide vajadustele. See puudutab analüüse, mille käigus kombineeritakse ja säilitatakse andmeid (näiteks MMD veebisaidi kasutamise kaudu saadud isikuandmeid ja/või tundlikke andmeid), et:

 1. saada rohkem teavet klientide ja eelistuste kohta;
 2. tuvastada mustreid ja suundumusi;
 3. suuta pakkuda andmeid, sisu ja pakkumisi, mis on kohandatud kliendi vajadustele;
 4. teha üldist uurimistööd ja statistilistel eesmärkidel;
 5. töötada välja uusi tooteid ja teenuseid;
 6. jälgida toodete ja teenuste toimivust ja/või parandada kasutatud tehnoloogia kasutamist;
 7. näidata teile veebireklaami.

6. MMD enda analüüs: teie isikuandmete anonüümseks muutmise ja teiste klientide isikuandmete ühendamise teel, müügi, tarneahela ja finantside analüüsimiseks, MMD tulemuste kindlaksmääramiseks ja selle tuvastamiseks, kus on võimalik teha parandusi. Isikuandmete selline töötlemine on vajalik MMD õigustatud huvides, et mõõta, kuidas MMD toimib, ja määrata kindlaks, kuidas seda parandada.

MMD küsib teilt luba, kui ta soovib kasutada teie isikuandmeid muudel kui käesolevas privaatsusavalduses nimetatud eesmärkidel. MMD ei kasuta teie isikuandmeid muudel eesmärkidel enne sellise loa saamist.

Isikuandmete esitamine

MMD käsitleb teie isikuandmeid hoolikalt ja konfidentsiaalselt ega jaga neid muude kui allpool loetletud isikutega.

MMD äriüksused

MMMD iga äriüksus, kellega te ühendust võtate, võib jagada piiratud osa teie esitatud isikuandmetest MMD teiste äriüksustega registreerimise ja autentimise eesmärgil. Selline töötlemine on vajalik MMD õigustatud huvides, et täita teiega lepingut või vastata teie päringutele. Iga äriüksus võib jagada teie profiili andmeid teiste MMD üksustega, kui mõlemad üksused vastutavad teie isikuandmete eest või kui teised üksused tegutsevad meie volitatud töötlejatena. Seega on igal TPV kontserni osal juurdepääs kõigile andmetele, mille eest ta vastutab, et täita seadust.

Kõik TPV kontserni allüksused võivad jagada teie isikuandmeid anonüümselt ja koondatud kujul teiste MMD äriüksustega (näiteks kontserni emaettevõtte ja/või vajadusel teiste MMD allüksustega) suundumuse analüüside tegemiseks või kui see on vajalik nende õigustatud huvi tõttu analüüsida oma tulemusi.

Kaubandusteenuse pakkujad

Isikuandmeid, mida esitate MMD-sisesele töökohale kandideerimisel, võidakse jagada värbamisagentuuridega. Vajaduse korral jagatakse teie isikuandmeid ka kolmandate isikutega, kes töötlevad teie isikuandmeid MMD nimel üksnes eespool kirjeldatud eesmärkidel ja õigustatud alustel. Need võivad olla kolmandad isikud, kes tegelevad majutusteenusega, transpordiga, maksete ja pettuste haldamisega, krediidireitingu agentuurid ja analüüsiplatvormid. Nende kolmandate isikutega on sõlmitud ranged lepingud teie isikuandmete töötlemise kohta, sealhulgas teie isikuandmete ainuõiguslikuks kasutamiseks vastavalt MMD juhistele ja seadusele.

Juriidilised asutused või järelevalveasutused

MMD avaldab isikuandmeid, kui seda nõuab seadus või kohtuotsus, tehes seda teie huvide kaitsmiseks, õiguskaitse- või järelevalveasutuste poolt läbiviidavate uurimiste jaoks, MMD vara ja seaduslike õiguste kaitseks ja kaitsmiseks ning MMD teenuste kasutajate isikliku turvalisuse tagamiseks.

Säilitamisperioodid

MMD säilitab teie isikuandmeid üldjuhul 12 kuud alates teie viimasest kontaktist meiega, välja arvatud juhul, kui seadus nõuab pikemat või lühemat säilitamisperioodi, kui see on vajalik seoses õigusmenetlustega või kui see on muul viisil vajalik konkreetsel eesmärgil vastavalt kohaldatavatele õigusaktidele.

Allpool on toodud näited selle kohta, kui kaua MMD säilitab teie isikuandmeid seoses konkreetse eesmärgiga.

 • Ostmisel saadud isikuandmeid säilitatakse vastavalt maksuseadustele (nt seitse aastat Hollandis);
 • Kui taotlete oma isikuandmete kustutamist, püüab MMD teie isikuandmed kustutada maksimaalselt ühe kuu jooksul pärast taotluse esitamise kuupäeva;
 • Pakkumistega seotud isikuandmeid ei säilitata kauem kui üks kuu pärast pakkumise lõppu

Andmete töötlemine väljaspool ELi ja EMP-d

Kui ei ole sätestatud teisiti, säilitatakse ja töödeldakse teie isikuandmeid Euroopa Liidus. Aeg-ajalt võidakse teie isikuandmeid töödelda väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda (‘EMP’) riigis, mis ei paku Euroopa õiguse alusel sama kaitsetaset kui riik, kus te tavaliselt tooteid ja/või teenuseid kasutate. See võib juhtuda näiteks juhul, kui volitatud töötleja asub väljaspool EMP-d või kasutab väljaspool EMP-d asuvaid alltöötlejaid, näiteks pilvelahenduste pakkujaid. MMD võtab sellistel juhtudel vajalikke meetmeid, et tagada teie isikuandmete piisav kaitse, näiteks teeb turvahinnanguid ja koostab volitatud töötlejate lepingud vastuvõtjatega, tagamaks et nad võtavad samu või võrreldavaid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid nagu MMD, et teie andmed oleksid piisavalt kaitstud.

Laste andmed

MMD ei töötle vastutava töötlejana alla 16-aastaste laste isikuandmeid. Kui see juhtub tahtmatult, võetakse meetmeid, et need andmed võimalikult kiiresti eemaldada, välja arvatud juhul, kui seadus nõuab, et need andmed tuleb säilitada. Kui on teada, et laps on vanem kui 16-aastane, kuid seaduse kohaselt loetakse teda alaealiseks, küsitakse enne selle lapse isikuandmete kasutamist luba lapsevanemalt/hooldajalt.

Teie õigused

MMD täidab täielikult isikuandmete kaitse üldmääruses sätestatud kohustusi, kusjuures läbipaistvuse põhimõte on esmatähtis. Selleks on MMD rakendanud vahendid, mis tagavad, et te saate kasutada kõiki oma isikuandmete töötlemisega seotud õigusi.

Kontrolli, parandamise ja eemaldamise õigus

Kui te kasutate tooteid või teenuseid või olete loonud konto, saate oma isikuandmeid nende veebisaitide kaudu vaadata, kui see funktsioon on olemas. Kui teie isikuandmed ei ole asjaomase veebisaidi kaudu kättesaadavad, võite esitada tasuta taotluse, et saada juurdepääs nendele andmetele.

Teie taotluse ja isikusamasust tõendavate andmete (näiteks passi koopia) saamisel esitatakse teile koopia meie valduses olevatest isikuandmetest, andmete päritolu, isikuandmete kasutamise eesmärgid ja vastuvõtjad. Samuti võite nõuda teatud isikuandmete muutmist, kui te peate neid ebaõigeks või ebatäpseks. Lisaks võite lasta oma isikuandmed blokeerida, kustutada või täielikult kustutada (õigus olla unustatud).

Mõnel juhul palume teil "kordustellimus esitada" või anda oma isikuandmete töötlemiseks nõusolek. Näiteks kui te esitate ise meie veebisaidi kaudu teenuse päringu või kui olete tellinud meie uudiskirja. Kui te ei soovi, et me teile isikustatud pakkumisi või teavet saadaksime, saate sellest teada anda, märgistades registreerimisvormil või vastuskaardil vastava märkeruudu või valides saadud e-kirjades "kordustellimusest loobumine". Samuti võite meiega kirjalikult ühendust võtta, et esitada vastuväiteid oma isikuandmete teatavale kasutamisele, piirata nende kasutamist või nõuda, et teie isikuandmed esitataks üldkasutatavas elektroonilises vormingus või et need edastataks kolmandale isikule (õigus andmete ülekantavusele). Kõik need taotlused täidab MMD seaduslike kohustuste raames.

Muudatused käesolevas avalduses

MMD ajakohastab käesolevat privaatsusavaldust regulaarselt, et see oleks kergesti leitav, vigadeta ja ajakohane ning et tagada piisav teave teie õiguste kohta ja et MMD ‘töötlemise viis(id) on rakendatud kooskõlas seadusega ning vastavad jätkuvalt seadusele. Kui käesolevasse privaatsusavaldusse tehakse olulisi muudatusi, teavitatakse teid veebilehtede kaudu, kus on avaldatud privaatsusavalduse ajakohastatud versioon.

MMD soovib teha teiega edukat koostööd ja leida alati sobiva lahenduse kaebuste või privaatsusega seotud murede korral. Kui olete arvamusel, et me ei suutnud teid kaebuse või teenuse puhul aidata, on teil õigus esitada kaebus oma järelevalveasutuse veebisaidi kaudu. MMD asub Hollandis ja allub seega Hollandi eraelu puutumatuse järelevalveametile.