Vilkår for brug

Dette websted ("websted") tilbydes til dig af MMD-Monitors & Displays Nederland B.V., Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam, Nederlandene ("MMD").

Følgende vilkår for brug gælder for din adgang til og brug af dette websted. Der kan også gælde specifikke vilkår og betingelser for specifikt indhold, data, materialer eller oplysninger, der er indeholdt på, eller tilgængelige via dette websted ("Indhold"). Sådanne specifikke vilkår kan være et supplement til disse brugsbetingelser, eller, hvor, og kun i det omfang det udtrykkeligt er angivet, kan de erstatte disse brugsbetingelser.

1. Accept af vilkår for brug

Ved at få adgang til eller bruge dette websted accepterer du at være juridisk bundet af brugsvilkårene og alle vilkår og betingelser, der er indeholdt i eller refereres til heri, eller eventuelle yderligere vilkår og betingelser, der er anført på dette websted. Hvis du IKKE accepterer alle disse vilkår, bør du IKKE tilgå eller bruge dette websted.

2. Ændring af vilkår

MMD kan til enhver tid ændre disse brugsbetingelser. Sådanne ændrede vilkår for brug træder i kraft ved offentliggørelsen. Ved at fortsætte med at tilgå eller bruge webstedet efter en sådan offentliggørelse anses du for at have accepteret de ændrede vilkår for brug. Det anbefales, at du regelmæssigt gennemgår alle gældende vilkår og betingelser. Andre MMD-websteder kan have deres egne brugsbetingelser, der gælder for sådanne websteder.

MMD forbeholder sig retten til at afbryde eller foretage ændringer eller opdateringer med hensyn til webstedet eller indholdet af webstedet til enhver tid uden varsel. MMD forbeholder sig retten til at begrænse, nægte eller opsige enhver persons adgang til webstedet eller dele heraf med øjeblikkelig virkning uden varsel til enhver tid og af en hvilken som helst grund efter eget skøn.

3. Privatlivspolitik

Personlige oplysninger, der gives eller indsamles via eller i forbindelse med dette websted, må kun anvendes i overensstemmelse med MMD's privatlivspolitik, og disse brugsbetingelser er underlagt den privatlivspolitik, der er offentliggjort på [link til privatlivspolitik].

4. Ansvarsfraskrivelser

ALLE OPLYSNINGER (HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, TEKST, BILLEDER, GRAFIK, LINKS OG ANDRE MATERIALER) PÅ WEBSTEDET LEVERES "SOM DE ER" OG "SOM DE ER TILGÆNGELIGE". MMD OG DETS DATTERSELSKABER, ASSOCIEREDE SELSKABER, PARTNERE, LICENSGIVERE, VAREMÆRKELICENSHAVERE OG LEVERANDØRER FRASKRIVER SIG HERMED UDTRYKKELIGT, I DET OMFANG DET ER TILLADT VED LOV, ENHVER FORM FOR REPRÆSENTATION ELLER GARANTI AF NOGEN ART, UDTRYKKELIG ELLER STILTIENDE, HERUNDER GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, IKKE-KRÆNKELSE ELLER MED HENSYN TIL DRIFTEN AF DETTE WEBSTED, INDHOLDET ELLER BRUGERINDHOLDET. Hverken MMD eller dets datterselskaber, tilknyttede selskaber, partnere, licensgivere, varemærkelicenshavere og leverandører garanterer eller giver nogen form for garantier for, at (i) webstedet vil opfylde dine krav, (ii) webstedet vil være uafbrudt, rettidigt, sikkert eller fejlfrit, eller (iii) at de resultater, der kan opnås ved brug af webstedet (herunder oplysninger og materialer på dette websted), vil være korrekte, fuldstændige, præcise, pålidelige eller på anden måde opfylde dine krav.

MMD og dets datterselskaber, tilknyttede selskaber, partnere, licensgivere, varemærkelicenshavere og leverandører har intet ansvar for afbrydelser eller udeladelser i internet-, netværks- eller hostingtjenester, og garanterer ikke, at webstedet eller de tjenester, der gør dette websted tilgængeligt, eller elektronisk kommunikation sendt af MMD er fri for virus eller andre skadelige elementer.

Ethvert materiale, der downloades eller på anden måde opnås gennem brugen af dette websted, sker efter eget skøn og på egen risiko. Du er alene ansvarlig for eventuelle skader på dit computersystem eller tab af data som følge af download af sådant materiale.

5. Begrænsning af erstatningsansvar

UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER KAN MMD ELLER NOGEN AF DETS DATTERSELSKABER, ASSOCIEREDE SELSKABER, PARTNERE, LICENSGIVERE, VAREMÆRKELICENSINDEHAVERE ELLER LEVERANDØRER HOLDES ANSVARLIGE FOR INDIREKTE FØLGESKADER, STRAFFERETLIGE, SÆRLIGE ELLER TILFÆLDIGE SKADER ELLER ANDRE SKADER, DER SKYLDES, OPSTÅR SOM FØLGE AF, ELLER I FORBINDELSE MED ADGANGEN TIL, BRUGEN AF, ELLER MANGLENDE MULIGHED FOR AT FÅ ADGANG TIL, ELLER BRUGE DETTE WEBSTED, INDHOLDET ELLER BRUGERINDHOLDET, SELV OM MMD ER BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER, UNDTAGEN I DET OMFANG SÅDANNE SKADER OPSTÅR SOM FØLGE AF SVINDEL ELLER BEDRAGERISK VILDLEDNING FRA MMD'S SIDE.

Hvis du bor i et land eller en stat, der ikke tillader nogen af de ovennævnte udelukkelser eller begrænsninger af ansvar eller nogen af ansvarsfraskrivelserne i afsnit 4 ovenfor, gælder sådanne udelukkelser eller begrænsninger ikke for dig, men kun i det omfang, hvor sådanne udelukkelser eller begrænsninger ikke er tilladt. I sådanne tilfælde skal sådanne udelukkelser eller begrænsninger begrænses i det omfang, det er tilladt i henhold til gældende lovgivning.

6. Ophavsret og varemærker

Ophavsret og alle andre ejendomsrettigheder til indhold, der leveres af MMD, dets datterselskaber, datterselskaber, licensgivere, varemærkelicenshavere og/eller andre partnere, såsom, men ikke begrænset til, Koninklijke Philips N.V., softwaren til drift og offentliggørelse af webstedet, kompilering af data på webstedet og rækkefølgen, rækkefølgen og arrangementet af dette websted tilhører MMD og/eller dets varemærkelicenshavere, andre partnere eller licensgivere. Alle rettigheder til indholdet, der ikke udtrykkeligt er givet heri, er forbeholdt.

Alle partnere og forhandlere, som MMD har indgået en aftale med om distribution eller salg af skærme, har tilladelse til at bruge indholdet på deres kanaler og websteder i overensstemmelse med bestemmelserne om brugen af indholdet i aftalen med MMD.

Brugen og registreringen af MMD-navnet er udelukkende forbeholdt vores virksomhed. Du må ikke registrere eller bruge et firmanavn, et vedtægtsmæssigt navn, et handelsnavn, et domænenavn eller et andet navn, en angivelse eller en beskrivelse, som MMD-navnet eller et navn, der ligner dette, eller et navn, der består af en del af MMD-navnet, indgår i, og det må heller ikke omfatte andre registrerede varemærker, der ejes af MMD-Monitors & Displays Nederland B.V.

7. Nedlukning af webstedet

Vi har eneret til at lukke webstedet eller dele heraf af enhver grund til enhver tid uden varsel eller samtykke. Vi har intet ansvar for manglende lagring eller sletning af indhold.

8. MMD's produkter

Webstedet kan indeholde henvisninger til specifikke MMD-produkter og -tjenester, som måske ikke er (umiddelbart) tilgængelige i et bestemt land. En sådan henvisning indebærer eller garanterer ikke, at sådanne produkter eller tjenester til enhver tid vil være tilgængelige i et bestemt land. Kontakt din lokale MMD-virksomhedskontakt for yderligere oplysninger.

9. Adskillelighed

Hvis en bestemmelse i disse brugsbetingelser anses for at være ugyldig eller ikke kan håndhæves, vil den ugyldige eller ikke-håndhævelige bestemmelse blive erstattet af en gyldig, håndhævelig bestemmelse, der mest muligt svarer til hensigten med den oprindelige bestemmelse, og de resterende bestemmelser vil blive håndhævet.

10. Ingen fritagelse

MMD's undladelse af at håndhæve nogen del af disse brugsbetingelser udgør ikke et afkald på nogen af MMD's rettigheder i henhold til disse brugsbetingelser, uanset om det drejer sig om tidligere eller fremtidige handlinger fra en persons side. Kun et specifikt, skriftligt afkald underskrevet af en autoriseret repræsentant for MMD har nogen som helst juridisk virkning.

11. Bilæggelse af tvister

Disse brugsbetingelser er underlagt og skal fortolkes i overensstemmelse med nederlandsk lovgivning. Du accepterer den ikke-eksklusive jurisdiktion af domstolene i Amsterdam, Holland, for alle konflikter, erstatningskrav eller søgsmålsårsager, der opstår som følge af, eller relateret til eller i forbindelse med disse brugsbetingelser eller din brug af dette websted, herunder konflikter vedrørende eksistensen eller gyldigheden af disse brugsbetingelser, forudsat at du accepterer at indbringe sådanne konflikter, erstatningskrav eller søgsmålsårsager udelukkende for domstolene i Amsterdam, Holland.

Sidste opdatering: Oktober, 2022