Hravá

Tuto webovou stránku (""webová stránka"") vám přináší společnost MMD-Monitors & Displays Nederland B.V., Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam, Nizozemsko (""MMD"").

Přístup na webové stránky a jejich používání podléhá následujícím podmínkám používání. Na určitý obsah, data, materiály nebo informace (dále jen ""obsah"") obsažené na webových stránkách nebo přístupné jejich prostřednictvím se mohou vztahovat také zvláštní podmínky. Tyto zvláštní podmínky mohou doplňovat tyto Podmínky používání nebo v případech a v rozsahu, kdy je to výslovně stanoveno, tyto Podmínky používání nahrazovat.

1.Souhlas s podmínkami používání

Přístupem na tyto webové stránky nebo jejich používáním souhlasíte s tím, že budete právně vázáni podmínkami používání a všemi podmínkami, které jsou zde obsaženy nebo na které se odkazuje, nebo jakýmikoli dalšími podmínkami uvedenými na těchto webových stránkách. Pokud se všemi těmito podmínkami NESOUHLASÍTE, neměli byste na tyto Webové stránky přistupovat ani je používat.

2. Úprava podmínek

Tyto Podmínky používání může společnost MMD kdykoli změnit. Takto změněné Podmínky používání nabývají účinnosti okamžikem zveřejnění. Pokračováním v přístupu na webové stránky nebo jejich používáním po takovém zveřejnění se má za to, že jste změněné Podmínky používání přijali. Doporučujeme vám, abyste pravidelně kontrolovali veškeré platné podmínky. Jiné webové stránky společnosti MMD mohou mít vlastní podmínky používání, které se na tyto webové stránky vztahují.

MMD si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění přerušit provoz webových stránek nebo jejich obsahu nebo provádět jejich změny či aktualizace. Společnost MMD si vyhrazuje právo kdykoli a z jakéhokoli důvodu omezit, odmítnout nebo ukončit přístup jakékoli osoby na webové stránky nebo jejich část s okamžitou platností bez předchozího upozornění, a to podle vlastního uvážení.

"

3. Prohlášení o ochraně osobních údajů

Osobní údaje poskytnuté nebo shromážděné prostřednictvím těchto webových stránek nebo v souvislosti s nimi budou použity pouze v souladu s Prohlášením o ochraně osobních údajů společnosti MMD a tyto Podmínky používání se řídí Prohlášením o ochraně osobních údajů zveřejněným na [odkaz na Prohlášení o ochraně osobních údajů].

4. Prohlášení o vyloučení odpovědnosti

VŠECHNY INFORMACE (VČETNĚ, BEZ OMEZENÍ, TEXTŮ, OBRÁZKŮ, GRAFIK, ODKAZŮ A DALŠÍCH MATERIÁLŮ) NA STRÁNKÁCH JSOU PŘEDÁVÁNY ""TAK, JAK JSOU"" A ""TAK, JAK JSOU DOSTUPNÉ"". SPOLEČNOST MMD A JEJÍ DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI, PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI, PARTNEŘI, POSKYTOVATELÉ LICENCÍ, NABYVATELÉ LICENCÍ NA ZNAČKY A DODAVATELÉ SE TÍMTO VÝSLOVNĚ ZŘÍKAJÍ V ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM JAKÝCHKOLI PROHLÁŠENÍ NEBO ZÁRUK, VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, VČETNĚ ZÁRUKY PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO JAKÝKOLIV ÚČEL, NEPORUŠENÍ NEBO ZÁRUKY O PROVOZU

TĚCHTO STRÁNEK, OBSAHU NEBO OBSAHU UŽIVATELŮ. Společnost MMD ani její dceřiné společnosti, přidružené společnosti, partneři, poskytovatelé licencí, nabyvatelé licencí na značky a dodavatelé nezaručují ani neposkytují žádné záruky, že (i) webové stránky budou splňovat vaše požadavky, (ii) webové stránky budou nepřerušované, včasné, bezpečné nebo bezchybné, nebo (iii) výsledky, které lze získat používáním webových stránek (včetně jakýchkoli informací a materiálů na těchto webových stránkách), budou správné, úplné, přesné, spolehlivé nebo budou jinak splňovat vaše požadavky.

MMD a její dceřiné společnosti, přidružené společnosti, partneři, poskytovatelé licencí, držitelé licencí na značky a dodavatelé nenesou žádnou odpovědnost za přerušení nebo opomenutí internetových, síťových nebo hostingových služeb a nezaručují, že Webové stránky nebo služby, které tyto Webové stránky zpřístupňují, nebo elektronická sdělení zasílaná společností MMD neobsahují viry nebo jiné škodlivé prvky.

Jakýkoli materiál stažený nebo jinak získaný prostřednictvím těchto Webových stránek se provádí na vlastní uvážení a riziko. Za jakékoli poškození vašeho počítačového systému nebo ztrátu dat, k nimž dojde v důsledku stažení jakéhokoli takového materiálu, nesete výhradní odpovědnost.

5. Omezení odpovědnosti

V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE SPOLEČNOST MMD ANI JEJÍ SUBSIDIÁŘI, PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI, PARTNEŘI, LICENZOŘI, LICENZÁTOŘI ZNAČKY ANI DODAVATELÉ NESOU ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLIV NEPŘÍMÉ, NÁHRADNÍ, ZVLÁŠTNÍ NEBO NÁHODNÉ NEBO JINÉ ŠKODY, KTERÉ VYPLÝVAJÍ Z PŘÍSTUPU, VYPLÝVAJÍ Z NEBO V SOUVISLOSTI S NÍM, POUŽÍVÁNÍM NEBO NEMOŽNOSTÍ PŘÍSTUPU NEBO POUŽÍVÁNÍ TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK, OBSAHU NEBO UŽIVATELSKÉHO OBSAHU, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST MMD BYLA NA MOŽNOST VZNIKU TAKOVÝCH ŠKOD UPOZORNĚNA, S VÝJIMKOU PŘÍPADŮ, KDY TAKOVÉ ŠKODY VZNIKNOU V DŮSLEDKU PODVODU NEBO PODVODNÉHO ZKRESLENÍ ZE STRANY SPOLEČNOSTI MMD.

Pokud žijete v zemi nebo státě, který neumožňuje některé z výše uvedených vyloučení nebo omezení odpovědnosti nebo některé z vyloučení záruk uvedených v části 4 výše, nebudou se na vás tato vyloučení nebo omezení vztahovat, ale pouze v rozsahu, v jakém nejsou tato vyloučení nebo omezení povolena. V takovém případě budou taková vyloučení nebo omezení omezena na největší rozsah povolený platnými právními předpisy.

6. Autorská práva a ochranné známky

Autorská práva a veškerá další vlastnická práva k obsahu poskytovanému společností MMD, jejími přidruženými společnostmi, dceřinými společnostmi, poskytovateli licencí, nabyvateli licencí na značky a/nebo jinými partnery, jako je mimo jiné společnost Koninklijke Philips N.V., software pro provoz a publikování webových stránek, sestavení dat na webových stránkách a pořadí, posloupnost a uspořádání těchto webových stránek, patří společnosti MMD a/nebo jejím nabyvatelům licencí na značky, jiným partnerům nebo poskytovatelům licencí. Veškerá práva k obsahu, která zde nejsou výslovně uvedena, jsou vyhrazena.

Všichni partneři a prodejci, s nimiž má společnost MMD uzavřenou smlouvu o distribuci nebo prodeji monitorů, jsou oprávněni používat Obsah na svých kanálech a webových stránkách v souladu s ustanoveními o používání Obsahu ve smlouvě se společností MMD.

Používání a registrace názvu MMD je vyhrazeno výhradně naší společnosti. Nesmíte registrovat ani používat název společnosti, statutární název, obchodní název, název domény nebo jiný název, označení nebo popis, jehož součástí je název MMD nebo jakýkoli jemu podobný název nebo jakýkoli název, který se skládá z části názvu MMD, ani nesmí obsahovat žádnou jinou registrovanou ochrannou známku ve vlastnictví společnosti MMD-Monitors & Displays Nederland B.V.

7. Vypnutí stránek

Máme výhradní právo kdykoli a z jakéhokoli důvodu bez předchozího upozornění nebo souhlasu uzavřít Webové stránky nebo jejich části. Neneseme žádnou odpovědnost za neuložení nebo nesmazání jakéhokoli obsahu.

8. Produkty společnosti MMD

Webové stránky mohou obsahovat odkazy na konkrétní produkty a služby společnosti MMD, které nemusí být v dané zemi (snadno) dostupné. Jakýkoli takový odkaz neznamená ani nezaručuje, že takové produkty nebo služby budou v dané zemi kdykoli dostupné. Pro další informace se prosím obraťte na místní obchodní kontakt MMD.

9. Oddělitelnost

Pokud bude některé ustanovení těchto Podmínek používání shledáno neplatným nebo nevymahatelným, pak bude neplatné nebo nevymahatelné ustanovení nahrazeno platným, vymahatelným ustanovením, které se nejvíce blíží záměru původního ustanovení, a ostatní ustanovení budou dodržena.

10. Žádné zřeknutí se práva

Žádné selhání společnosti MMD při vymáhání jakékoli části těchto Podmínek používání nepředstavuje vzdání se jakýchkoli práv společnosti MMD podle těchto Podmínek používání, ať už jde o minulé nebo budoucí jednání jakékoli osoby. Pouze konkrétní písemné zřeknutí se práva podepsané oprávněným zástupcem společnosti MMD má jakýkoli právní účinek.

11. Řešení sporů

Tyto podmínky používání se řídí a vykládají v souladu s nizozemským právem. Souhlasíte s nevýlučnou příslušností soudů v Amsterdamu v Nizozemsku pro jakékoli spory, nároky nebo důvody k žalobě vyplývající z těchto Podmínek používání nebo v souvislosti s nimi nebo s vaším používáním těchto Webových stránek, včetně jakýchkoli sporů týkajících se existence nebo platnosti těchto Podmínek používání, s tím, že souhlasíte s tím, že jakékoli takové spory, nároky nebo důvody k žalobě budete předkládat výhradně soudům v Amsterdamu v Nizozemsku.

Poslední aktualizace: říjen 2022