Játékos

Ezt a weboldalt (""Weboldal"") az MMD-Monitors & Displays Nederland B.V., Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam, Hollandia (""MMD"") biztosítja Önnek.

A Weboldalhoz való hozzáférésre és annak használatára az alábbi Felhasználási feltételek az irányadóak. A Weboldalon található vagy azon keresztül elérhető egyes tartalmakra, adatokra, anyagokra vagy információkra (a ""Tartalom"") külön feltételek is vonatkozhatnak. Ezek a különleges feltételek kiegészíthetik a jelen Felhasználási feltételeket, vagy - ahol és csak a kifejezetten meghatározott mértékben - a jelen Felhasználási feltételeket helyettesíthetik.

1.A felhasználási feltételek elfogadása

A jelen Weboldalhoz való hozzáféréssel vagy annak használatával Ön elfogadja, hogy a Felhasználási feltételek és az itt szereplő vagy hivatkozott valamennyi feltétel, illetve a jelen Weboldalon meghatározott bármely további feltétel jogilag kötelező érvényű. Ha NEM ért egyet ezekkel a feltételekkel, akkor NEM szabad hozzáférnie vagy használnia ezt a Weboldalt.

2. Feltételek módosítása

A jelen felhasználási feltételeket az MMD bármikor módosíthatja. Az ilyen módosított Felhasználási feltételek a közzétételkor lépnek hatályba. Ha Ön az ilyen közzétételt követően továbbra is hozzáfér vagy használja a Weboldalt, úgy tekintjük, hogy elfogadta a módosított Felhasználási feltételeket. Javasoljuk, hogy rendszeresen tekintse át a vonatkozó felhasználási feltételeket. Más MMD weboldalaknak saját felhasználási feltételei lehetnek, amelyek az ilyen weboldalakra vonatkoznak.

Az MMD fenntartja a jogot, hogy a Weboldal vagy a Weboldal tartalma tekintetében bármikor, előzetes értesítés nélkül megszüntesse a Weboldalt vagy változtatásokat vagy frissítéseket hajtson végre a websoldalon vagy annak Tartalmában. Az MMD fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint bármikor és bármilyen okból korlátozza, megtagadja vagy azonnali hatállyal, értesítés nélkül korlátozza, vagy megszüntesse bármely személy hozzáférését a Weboldalhoz vagy annak bármely részéhez.

3. Adatvédelmi nyilatkozat

A jelen Weboldalon keresztül vagy azzal kapcsolatban megadott vagy gyűjtött személyes adatok kizárólag az MMD Adatvédelmi Nyilatkozatával összhangban használhatók fel, és a jelen Felhasználási Feltételek az Adatvédelmi Nyilatkozat [link az Adatvédelmi Nyilatkozathoz] weboldalon közzétett Adatvédelmi Nyilatkozat hatálya alá tartoznak.

4. Kizáró nyilatkozatok

MINDEN INFORMÁCIÓ (BELEÉRVE, KORLÁTOZÁS NÉLKÜL, SZÖVEG, KÉPEK, GRAFIKÁK, LINKEK ÉS EGYÉB ANYAGOK) A WEBOLDALON ""AZONNAL"" ÉS ""KÉSZENLÉTESEN"" TÁRUL. (What is the meaning of ""as is"" and ""as available""? AZ MMD ÉS LEÁNYVÁLLALATAI, KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSAI, PARTNEREI, LICENCADÓI, MÁRKA LICENCESEI ÉS BESZÁLLÍTÓI A TÖRVÉNY ÁLTAL MEGENGEDETT MÉRTÉKBEN KIFEJEZETTEN KIZÁRNAK MINDENFAJTA SZAVATOSSÁGOT VAGY GARANCIÁT, KIFEJEZETTEN VAGY RÁUTALVA, BELEÉRTVE AZ ELADHATÓSÁGRA, AZ EGY KÜLÖNBÖZŐ CÉLRA VALÓ MEGFELELŐSSÉGRE, A NEM SZABADHASZNÁLATOSSÁGRA, VAGY A

VILÁGHONLAP (I really don't understand what the translate was thinkg here: Világhonlap='worldwebspage', A TARTALOMRA VAGY A HASZNÁLÓI TARTALOMRA VONATKOZÓ SZAVAZATOKAT. Sem az MMD, sem leányvállalatai, kapcsolt vállalkozásai, partnerei, licencadói, márkaengedélyesei és beszállítói nem garantálják és nem vállalnak semmilyen felelősséget azért, hogy (i) a Weboldal megfelel az Ön igényeinek, (ii) a Weboldal megszakítás nélkül, időben, biztonságosan és hibamentesen működik, vagy (iii) a Weboldal (beleértve a Weboldalon található információkat és anyagokat) használatából származó eredmények helyesek, teljesek, pontosak, megbízhatóak vagy más módon megfelelnek az Ön igényeinek.

Az MMD és leányvállalatai, kapcsolt vállalkozásai, partnerei, licencadói, márka licencesei és beszállítói nem vállalnak felelősséget az internetes, hálózati vagy tárhelyszolgáltatások megszakításaiért vagy hiányosságaiért, és nem garantálják, hogy a Weboldal vagy a Weboldalt elérhetővé tevő szolgáltatások, illetve az MMD által küldött elektronikus kommunikáció mentes a vírusoktól vagy más káros elemektől.

A jelen Weboldal használata során letöltött vagy más módon megszerzett bármilyen anyagot a felhasználó saját belátása szerint és kockázatára teszi. Az ilyen anyagok letöltéséből eredő, az Ön számítógépes rendszerében keletkező károkért vagy adatvesztésért kizárólag Önt terheli a felelősség.

5. A felelősség korlátozása

Az MMD vagy bármelyik leányvállalata, kapcsolt vállalkozása, partnere, licencadója, márkaengedélyese vagy beszállítója semmilyen esetben sem vállal felelősséget semmilyen közvetett, következményes, büntetőjogi, különleges vagy járulékos vagy egyéb kárért, amely a hozzáférésből ered, abból ered vagy azzal összefüggésben keletkezik, A WEBOLDALHOZ, A TARTALOMHOZ VAGY A FELHASZNÁLÓI TARTALOMHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS, ILLETVE ANNAK LEHETETLENSÉGE MIATT, MÉG AKKOR IS, HA AZ MMD-T TÁJÉKOZTATTÁK AZ ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRŐL, KIVÉVE, HA AZ ILYEN KÁROK AZ MMD RÉSZÉRŐL ELKÖVETETT CSALÁS VAGY CSALÁRD FÉLREVEZETÉS EREDMÉNYEKÉNT KELETKEZNEK.

Ha Ön olyan országban vagy államban él, amely nem engedélyezi a felelősség fent említett kizárásait vagy korlátozását, illetve a fenti 4. szakaszban szereplő szavatossági kizárások bármelyikét, akkor az ilyen kizárások vagy korlátozások nem vonatkoznak Önre, de csak olyan mértékben, amilyen mértékben az ilyen kizárások vagy korlátozások nem megengedettek. Ebben az esetben az ilyen kizárások vagy korlátozások az alkalmazandó jog által megengedett legnagyobb mértékben korlátozódnak.

6. Szerzői jogok és védjegyek

A szerzői jog és minden egyéb tulajdonjog az MMD, annak leányvállalatai,, licencadói, márka licencesei és/vagy egyéb partnerei, mint például, de nem kizárólagosan a Koninklijke Philips N.V. által biztosított Tartalomra, a Weboldal működtetéséhez és közzétételéhez szükséges szoftverre, a Weboldalon található adatok összeállítására, valamint a Weboldal sorrendjére, sorrendjére (rppeate, should be deleted) és elrendezésére vonatkozóan az MMD és/vagy annak márka licencadói, egyéb partnerei vagy licencadói tulajdonában van. A tartalomhoz fűződő minden, itt kifejezetten nem biztosított jog fenntartva.

Minden olyan partner és viszonteladó, akivel az MMD-nek megállapodása van a monitorok forgalmazására vagy értékesítésére, jogosult a Tartalom felhasználására csatornáin és weboldalain az MMD-vel kötött megállapodásban a Tartalom felhasználására vonatkozó kikötéseknek megfelelően.

Az MMD név használata és bejegyzése kizárólag cégünk számára van fenntartva. Ön nem jegyeztethet be és nem használhat olyan cégnevet, törvényes nevet, kereskedelmi nevet, domain nevet vagy más olyan nevet, megjelölést vagy leírást, amelynek részét képezi az MMD név vagy bármely ehhez hasonló név, vagy bármely olyan név, amely az MMD név egy részéből áll, és nem tartalmazhat más, az MMD-Monitors & Displays Nederland B.V.

tulajdonában lévő bejegyzett védjegyet.

7. A webhely leállítása

Kizárólagos jogunk van arra, hogy a Weboldalt vagy annak bármely részét bármikor, bármilyen okból, értesítés vagy hozzájárulás nélkül leállítsuk. Nem vállalunk felelősséget vagy felelősséget a Tartalmak tárolásának vagy törlésének elmulasztásáért.

8. MMD termékek

A Weboldal hivatkozásokat tartalmazhat olyan konkrét MMD termékekre és szolgáltatásokra, amelyek egy adott országban nem feltétlenül (könnyen) elérhetők. Az ilyen hivatkozások nem jelentik vagy garantálják, hogy az ilyen termékek vagy szolgáltatások bármelyik adott országban bármikor elérhetőek lesznek. Kérjük, további információkért forduljon a helyi MMD üzleti kapcsolattartójához.

9. Elválaszthatóság

Ha a jelen Felhasználási feltételek bármely rendelkezése érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak minősül, akkor az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezés helyébe egy olyan érvényes, végrehajtható rendelkezés lép, amely a legjobban megfelel az eredeti rendelkezés szándékának, a fennmaradó rendelkezések pedig érvényben maradnak.

Az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezésnek érvényt kell szereznie.

10. Nincs lemondás

A jelen Felhasználási feltételek bármely részének érvényesítésének elmulasztása az MMD részéről nem minősül az MMD jelen Felhasználási feltételek szerinti jogairól való lemondásnak, akár a múltbeli, akár a jövőbeni cselekmények miatt bármely személy részéről. Kizárólag az MMD meghatalmazott képviselője által aláírt, konkrét, írásos lemondásnak van bármilyen joghatása.

11. Vitarendezés

Ezekre a felhasználási feltételekre Hollandia törvényei vonatkoznak, és azok szerint kell értelmezni. Ön elfogadja az amszterdami (Hollandia) bíróságok nem kizárólagos joghatóságát a jelen Felhasználási feltételekből vagy a jelen Weboldal Ön általi használatából eredő vagy azzal kapcsolatos viták, követelések vagy keresetindítási okok tekintetében, beleértve a jelen Felhasználási feltételek létezésével vagy érvényességével kapcsolatos vitákat is, feltéve, hogy Ön elfogadja, hogy az ilyen vitákat, követeléseket vagy keresetindítási okokat kizárólag a hollandiai (Amszterdam) bíróságok elé terjeszti.

Utolsó frissítés: 2022. október